Plan polowań organizowanych przez Koło Łowieckie „Jastrząbek” w Olszynach Starych

Zakroczym, dnia 30.09.2021 r.

WIR.6150.1.2021

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

 

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowickie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Burmistrz Zakroczymia podaje do publicznej wiadomości informację o terminie rozpoczęcia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Jastrząbek” w Olszynach Starych, obwód łowiecki nr 311.

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie
nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując
mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw,
gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

                                                                     Burmistrz Zakroczymia

                                                           /-/ Artur Ciecierski