Fundusze zewnętrzne

„Remont drogi gminnej nr 24609W w miejscowości Strubiny, gm. Zakroczym” zgodnie z umową o dofinansowanie nr RFRD/4/2024 z dnia 22.04.2024 r.

Zadanie zostało dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na rok 2024 r.

w ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej nr 240609W.

Wysokość dofinansowania: 512.776,92 zł

Całkowita wartość zadania: 855.128,21 zł

Zadanie „Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym” zostało współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2024” .

Wartość całkowita zadania: 486 588,00 zł w tym:

75 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego,

132 748,76 zł ze środków własnych budżetu gminy Zakroczym,

17 266,41 zł z Funduszu Sołeckiego Czarna,

22 132,40 zł z Funduszu Sołeckiego Emolinek,

26 841,43 zł z Funduszu Sołeckiego Henrysin,

26 684,46 zł z Funduszu Sołeckiego Janowo,

29 588,35 zł z Funduszu Sołeckiego Jaworowo – Trębki Stare,

33 355,57 zł z Funduszu Sołeckiego Smoszewo,

24 565,40 zł z Funduszu Sołeckiego Strubiny,

31 785,90 zł z Funduszu Sołeckiego Trębki Stare,

25 899,62 zł z Funduszu Sołeckiego Wojszczyce,

20 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego Wólka Smoszewska,

20 719,70 zł z Funduszu Sołeckiego Zaręby.

 

Gmina Zakroczym otrzymała dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu na organizację stołówki i miejsc spożywania posiłków publicznych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży w ramach modułu 3 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Dofinansowanie: 80 000 zł

Całkowita wartość: 100 000 zł

 

Zadanie „Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”

Planowana wartość zadania: 527 142,86 zł

Wartość dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego: 300 000,00 zł

Autobus będzie służył do przewozu dzieci i uczniów  w zakresie realizowanego ustawowego obowiązku dowozu dzieci/ młodzieży do szkół.

 

Zadanie „Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”

Planowana wartość zadania: 6 700 000,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego: 4 000 000,00 zł

Zadanie dotyczy prac budowlanych poprawiających kompleksowo jakość nawierzchni dróg i ulic, wielu miejscowościach gminy Zakroczym. Celem głównym zadania jest poprawa sytuacji społeczno – gospodarczej oraz warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Zakroczym.

 

Zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Trębki Nowe, gm. Zakroczym” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla sportu 2023”

Wartość zadania: 455 114,41 zł

Wartość dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego: 290 476,00 zł

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi położonych w zachodniej części gminy Zakroczym, poprzez zwiększenie dostępności do nieodpłatnej infrastruktury sportowej, służącej popularyzacji idei kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

 

Zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Zakroczym” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla klimatu”

Wartość zadania: 290 000,00 zł

Wkład własny: 90 000,00 zł

Budowa 34 punktów świetlnych z własnym źródłem zasilania na terenie gminy Zakroczym.

 

Zadanie: „Remont budynku OSP w Zakroczymiu  w zakresie: garażu (instalacja elektryczna, sufit, ściany, posadzka)” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla straży pożarnych 2023”

Wartość zadania: 51 650,60 zł

Wartość dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego: 40.000,00 zł

W ramach zadania wykonano prace remontowe części bojowej strażnicy OSP Zakroczym polegające na remoncie instalacji elektrycznej, wykonaniu posadzki, wygładzeniu i pomalowaniu ścian i sufitów.

 

Zadanie „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”  współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla straży pożarnych 2023”

Wartość zadania: 436 600,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego: 100 000,00 zł

W ramach zadania został zakupiony nowy lekki samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Wojszczyce.

 

Zadanie „Ekologiczny piknik rodzinny w Zakroczymiu” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość zadania: 30 000,00 zł

Gmina Zakroczym zorganizowała Ekologiczny piknik rodzinny w Szkole Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu.

 

Zadanie „Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość zadania : 154 246,92 zł

Gmina Zakroczym wykonała modernizację oświetlenia drogowego w Zakroczymiu przy ul. Logistycznej, ul. Parowa klasztorna, ul. Parowa Okólna, ul. Przechodnia oraz w m. Zaręby Smoły, Wygoda Smoszewska.

 

Zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Zakroczym” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla zwierząt”

Całkowita wartość zadania: 15 890,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego: 7 945,00 zł

Wkład własny gminy: 7 945,00 zł

Celem projektu jest zmniejszeniu niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt poprzez przeprowadzenie zabiegów kastracji i sterylizacji, co w efekcie przekłada się na ograniczenie problemów oraz kosztów związanych z ustawowym wymogiem opieki gminy nad zwierzętami bezdomnymi w mieście.

Psy i koty, które do tej pory nie zostały oznaczone elektronicznym czipem, są dodatkowo znakowane przed zabiegiem sterylizacji/kastracji. Zabiegi te bezpośrednio przekładają się na zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych w mieście. Wszczepiając zwierzętom czip zawierający numer identyfikacyjny stwarza się szansę na łatwiejsze odnalezienie w przypadku jego zaginięcia.

 

Projekt Priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zakroczym w 2023r.”: 24 003 zł.

Udział środków WFOŚiGW: 9 600,01 zł

 

Zadanie „Zakroczymski ekopiknik na trawie „Oprócz błękitnego nieba…” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”

Całkowita wartość zadania: 37 350 zł

Wartość dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego: 28 012 zł

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Zakroczym poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i tym samym poprawę jakości powietrza poprzez budowanie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej w zakresie problematyki ochrony powietrza. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację pikniku ekologicznego, skierowanego do mieszkańców Gminy Zakroczym podczas którego prowadzone będą działania edukacyjno-informacyjne związane z ochroną powietrza. Działania te w sposób pośredni przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy i stosowania przez mieszkańców standardów ochrony powietrza określonych prawem. Niezwykle istotne jest uświadomienie mieszkańcom możliwości poprawy stanu środowiska poprzez własne codzienne działania, zmianę zachowań konsumenckich oraz wykształcenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

 

Zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok w gm. Zakroczym” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”

Wartość projektu wynosi 158 757,53 zł

Wartość dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego wynosi 127 006,02 zł

W ramach modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok wykonano: modernizację konstrukcji dachu i pokrycia dachu, malowanie ścian zewnętrznych, ściany wewnętrzne gipsowo–kartonowe, sufit z płyt gipsowo–kartonowych , stolarkę okienna i drzwiową, posadzkę cementową z płytami, instalację elektryczną, kanalizacyjną, instalację wodną,  sanitariat.

 

Zadanie „Renowacja kwatery zbiorowej oraz mogił indywidualnych znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Zakroczymiu”

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach Programu Rządowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju” 

Całkowita wartość zadania: 159 000 zł

Wartość dofinansowania: 107 000 zł

Celem realizowanego przedsięwzięcia jest zachowanie i ochrona dziedzictwa historycznego gminy Zakroczym poprzez przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich nagrobków kwatery zbiorowej oraz grobów indywidualnych żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. w wojnie obronnej pododcinka Zakroczym, zlokalizowanych na terenie cmentarza parafialnego w Zakroczymiu stanowiących materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych w walką i męczeństwem. Istotnym elementem projektu, ściśle powiązanym z opieką nad grobami, jest również wprowadzenie nowoczesnych form popularyzowania i upowszechnianie wiedzy o miejscach pamięci, wydarzeniach, faktach i postaciach związanych z walką i męczeństwem mających miejsce na terenie gminy.

 

Zadanie „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w gminie Zakroczym w 2023 r. – Linia 1.1, Linia 1.2, Linia 2″

Dofinansowano ze środków FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH

Dofinansowanie: 468 520,80 zł

Całkowita wartość: 780 868,00 zł

Projekt obejmuje publiczne przewozy autobusowe na 3 liniach: Linia 1.1 – długość 22,7 km, przystanków 15; Linia 1.2 – długość 26,37 km, przystanków 18; Linia 2 – długość 21,2 km, przystanków 13.

 

Zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”

Dofinansowano ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Całkowita wartość zadania: 4 367 410,54 zł

Wartość dofinansowania: 3 308 210,54 zł

Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach wraz łącznikiem do istniejącego budynku szkoły, budowa chodników i dojść do budynku szkoły oraz sali.

Poprawi to w sposób znaczący jakość życia mieszkańców po okresie pandemii COVID19.

 

Zadanie„Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym”

Dofinansowano ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Całkowita wartość zadania: 9 925 976,87 zł

Wartość dofinansowania: 6 650 000,00 zł

Projekt obejmuje przebudowę i remonty dróg publicznych w Zakroczymiu o łącznej długości ok. 5,3 km, w tym utwardzenie nawierzchni, wykonanie chodników, zjazdów do posesji oraz wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa wraz z odwodnieniem. Poprawi to w sposób znaczący jakość życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców, a także wpłynie na ożywienie gospodarcze po okresie pandemii COVID19.

 

Zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczymiu ul. Pieczoługi” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 93 877,31 zł

 

Zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Zakroczym przy ul. Płońskiej” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zmodernizowany został odcinek ok. 3 km, na którym wymienionych zostało 80 opraw oświetleniowych na energooszczędne LED-y. Projekt zmniejszy emisję zanieczyszczeń do powietrza związaną z produkcją energii.

 

Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, data montażu 25.08.2022 r., Wygoda Smoszewska.

Zadanie „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej”

Zadanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2022 roku, uzyskało dopłatę z budżetu Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Wojewodę Mazowieckiego, w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przez dopłatę do ceny usługi na 2 liniach komunikacyjnych na terenie gminy Zakroczym.

Umowa nr 805.3.30.2021

Wartość pozyskanego dofinansowania: 557 409,60 zł

Zadanie realizowane w terminie: 01.01.2022 – 31.12.2022 r.

 

Zadanie„Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Zakroczym współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego”

Wartość dofinansowania: 3 600 000,00 zł

Wartość zadania: 6 700 000,00 zł

Termin realizacji planowany: 31.12.2023 r.

Projekt ten polega na kompozycji kilku bardzo konkretnych zadań, we wszystkich placówkach edukacyjnych. W ramach projektu planuje się:
1. Rozbudowa szkoły podstawowej w Wojszczycach wraz z wyposażeniem 2 sal lekcyjnych (w tym sala pod oddział przedszkolny) oraz stołówki. Kompleksowa termomodernizacja całego poszycia dachowego budynku szkoły.
2. Modernizacja szkoły podstawowej w Zakroczymiu – sale lekcyjne wraz z adaptacja nowoczesnych pracowni językowych i tematycznych, stołówki, kuchni i szatni. Termomodernizacja dachu budynku szkoły oraz sali gimnastycznej.
3. Rozbudowa przedszkola publicznego w Zakroczymiu – stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście.
4. Adaptacja pomieszczeń na 1 piętrze po budynku szkoły podstawowej w Emolinku na cele opiekuńczo-edukacyjne – zapewnienie nowych miejsc przedszkolnych w gminie.

 

Zadanie „Sprzęt specjalistyczny oraz środki ochrony osobistej strażaka współfinansowane ze środków Samorządu  Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2022”.

Doposażenie będzie obejmowało 9 kpl. ubrań specjalnych dla OSP w Zakroczymiu oraz 2 kpl. ubrań specjalnych i zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP w Wojszczycach. Szacunkowa wartość projektu wynosi 42 388,00 zł, wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 20 000,00 zł. 

Termin realizacji planowany do 15 grudnia 2022 r.

 

Zadanie „Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu realizowany przy udziale środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”

Remont przeprowadzony zostanie w zakresie ścian, posadzki, sufitu i instalacji elektrycznej w garażu-szatni strażnicy. Szacunkowa wartość projektu wynosi 40 000,00 zł, wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 30 000,00 zł. 

Termin realizacji planowany do 15 grudnia 2022 r.

 

Zadanie Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Gmina Zakroczym planuje wybudować obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Trębki Nowe: 2 strefy po ok. 700 m2 tj. strefa siłowni plenerowej oraz street workout, a także strefa sportowo-rekreacyjna z urządzeniami ogólnorozwojowymi. Szacunkowa wartość projektu wynosi 400 000,00 zł, wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 300 000,00 zł.

Termin realizacji planowany do 31 grudnia 2022 r.

 

Zadanie„Przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie, gm. Zakroczym”współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Kosztorysowa wartość projektu wynosi 272 179,36 zł, wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 136 089,68 zł. Długość przebudowywanej nawierzchni wynosi ponad 310m, dodatkowo wykonane zostaną pobocza, zjazdy i oznakowanie.

Termin realizacji planowany do 31 października 2022 r.

 

Nazwa programu: Program MALUCH+ 2021
Nazwa zadania: Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej
Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa w wys. 792 000,00 zł
Wartość całkowita 1 068 818,65 zł

Celem jest utworzenie 24 miejsc opieki w żłobku klubie dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej. Działania projektu obejmują:
– Przebudowę „budynku szkoły w Emolinku”. Parter w całości zostanie zaadaptowany do nowej funkcji klubu dziecięcego, wydzielone zostaną 3 przestronne sale edukacyjne oraz pomieszczenia pomocnicze, wykonana zostanie kotłownia gazowa oraz wymienione zostaną instalacje. Dobudowana zostanie klatka schodowa, która po przebudowie parteru będzie niezbędna aby umożliwić dostęp na piętro.
– Zakup i montaż wyposażenia;
– Wyposażenie i montaż placu zabaw, w tym bezpieczna nawierzchnia i ogrodzenie, remont chodników, dojścia do budynku, zieleń i nowe nasadzenia;
– Zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych do wspomagania rozwoju edukacyjnego oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

 

                      Zadanie „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach – budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej” jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.
Nr umowy W/UMWM-UU/UM/ES/ 4647 /2021.Wartość dofinansowania: 199 904,00 złWartość całkowita projektu: 625 701,11 zł

 

Gmina Zakroczym otrzymała 1 mln zł w Konkursie Rosnąca Odporność.

Nagrody w Konkursie są finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 Ustawy zmieniającej. Celem Konkursu jest utrwalenie i promocja samorządowych działań profrekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Konkurs “Rosnąca Odporność” premiuje gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r.

 

Zadanie „Odbiór i utylizacja azbestu na terenie gminy Zakroczym 2021” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach projektu prowadzony był odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy. Łącznie utylizacji poddanych zostało 77,58 ton azbestu. Całkowity koszt zadania wyniósł 31000,97 złotych brutto z czego kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosła 21700,68 złotych.

 

Zadanie „Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Smoły”, współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2712/2021/ z dnia 30.06.2020 r.

Wartość dofinansowania: 10 000 zł. Wartość całkowita projektu: 25 535,41 zł

 

Zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Strubiny”, współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2715/2021/ z dnia 30.06.2020 r.

Wartość dofinansowania: 10 000 zł. Wartość całkowita projektu: 23 500,00 zł

 

Zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo”, współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.  Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2714/2021/ z dnia 30.06.2020 r.

Wartość dofinansowania: 10 000 zł. Wartość całkowita projektu: 30 000,00 zł

 

Zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo”, współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2718/2021/ z dnia 30.06.2020 r.

Wartość dofinansowania: 10 000 zł. Wartość całkowita projektu: 49 597,00 zł

 

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej

Zadanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 roku, uzyskało dopłatę z budżetu Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Wojewodę Mazowieckiego, w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przez dopłatę do ceny usługi na 2 liniach komunikacyjnych na terenie gminy Zakroczym. Umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1433/2020. Wartość pozyskanego dofinansowania: 530.214,76 zł.

Projekt realizowany w terminie: 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

 

Zadanie„Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego

Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

Wartość pozyskanego dofinansowania: 2 700 000,00 zł

Wartość całkowita projektu: 4 903 928,91 zł

Termin  realizacji: od 01.01.2021 r. do 30.11.2024 r.

 

Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Zakroczym 2020

W dniach 25.08-21.09.2020 roku został przeprowadzony odbiór azbestu od mieszkańców gminy w ramach zadania „Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Zakroczym 2020”.  Łącznie, z 27 gospodarstw oraz OSP, odebrano 67,91 tony azbestu. Całkowity koszt zadania wyniósł 27.136,84 złotych brutto z czego kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosła 18 998,58 złotych.

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowości Trębki Nowe, Gmina Zakroczym”

Projekt uzyskał współfinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1433/2020. Wartość pozyskanego dofinansowania: 121 237,06 zł. Planowana wartość całkowita projektu: 242 474,12 zł. Projekt realizowany w terminie: do października 2020 r. Wartość zrealizowanego projektu: 130 595,00 zł. Wartość wykorzystanego dofinansowania: 65 297,50 zł.

 

„Zagospodarowanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gminy Zakroczym”

Projekt, uzyskał współfinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu 2.8 „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Umowa nr 547/2020/07/OZ-UP-go/D z dnia 2020-04-24.

Termin realizacji: do 30.06.2020 r.

Wartość wykorzystanego dofinansowania: 38 546,71 zł (100%).

 

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie”

Projekt, uzyskał współfinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1851/2020/ z dnia 13.07.2020 r.

Termin realizacji: do 28.10.2020 r.

Wartość dofinansowania: 10 000 zł. Wartość całkowita projektu: 46 550,00 zł

 

„Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Zaręby”

Projekt uzyskał współfinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1864/2020/ z dnia 13.07.2020 r.

Termin realizacji: do 28.10.2020 r.

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Wartość całkowita projektu:  23 985,00,00 zł

 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare”

Projekt uzyskał współfinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1849/2020/ z dnia 13.07.2020 r.

Termin realizacji: do 23.09.2020 r.

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Wartość całkowita projektu: 20 000,00 zł

 

„Budowa oświetlenia ulicznego w Emolinku”

Projekt uzyskał współfinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1841/2020/ z dnia 24.06.2020 r.

Termin realizacji: do 03.07.2020 r.

Wartość dofinansowania: 10 000 zł

Wartość całkowita projektu: 62 285,72 zł

 

„Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”

Projekt uzyskał współfinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1847/2020/ z dnia 24.06.2020 r.

Termin realizacji: do 30.06.2020 r.

Wartość dofinansowania: 10 000 zł. Wartość całkowita projektu: 34 329,30 zł