Fundusze zewnętrzne

Zadanie: Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w gminie Zakroczym w 2023 r. – Linia 1.1, Linia 1.2, Linia 2

Dofinansowano ze środków FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH

Dofinansowanie: 468 520,80

Całkowita wartość: 780 868,00

Projekt obejmuje publiczne przewozy autobusowe na 3 liniach: Linia 1.1 – długość 22,7 km, przystanków 15; Linia 1.2 – długość 26,37 km, przystanków 18; Linia 2 – długość 21,2 km, przystanków 13.

 

Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach

Dofinansowano ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Całkowita wartość zadania: 4.367.410,54 złotych

Wartość dofinansowania: 3.308.210,54 złotych

Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach wraz łącznikiem do istniejącego budynku szkoły, budowa chodników i dojść do budynku szkoły oraz sali.

Poprawi to w sposób znaczący jakość życia mieszkańców po okresie pandemii COVID19.

 

Nazwa zadania: Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym

Dofinansowano ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Całkowita wartość zadania: 9.925.976,87 złotych

Wartość dofinansowania: 6.650.000,00 złotych

Projekt obejmuje przebudowę i remonty dróg publicznych w Zakroczymiu o łącznej długości ok. 5,3 km, w tym utwardzenie nawierzchni, wykonanie chodników, zjazdów do posesji oraz wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa wraz z odwodnieniem. Poprawi to w sposób znaczący jakość życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców, a także wpłynie na ożywienie gospodarcze po okresie pandemii COVID19.

 

Projekt „Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczymiu ul. Pieczoługi” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 93 877,31 zł.

 

Zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Zakroczym przy ul. Płońskiej” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zmodernizowany został odcinek ok. 3 km, na którym wymienionych zostało 80 opraw oświetleniowych na energooszczędne LED-y. Projekt zmniejszy emisję zanieczyszczeń do powietrza związaną z produkcją energii.

 

Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, data montażu 25.08.2022 r., Wygoda Smoszewska.

 

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej

Zadanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2022 roku, uzyskało dopłatę z budżetu Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Wojewodę Mazowieckiego, w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przez dopłatę do ceny usługi na 2 liniach komunikacyjnych na terenie gminy Zakroczym.

Umowa nr 805.3.30.2021

Wartość pozyskanego dofinansowania: 557.409,60 zł.

Projekt realizowany w terminie: 01.01.2022 – 31.12.2022 r.

 

Zadanie pn. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Zakroczym współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego.

Wartość dofinansowania: 3 600 000,00 zł
Wartość projektu: 6 700 000,00 zł

Termin realizacji planowany: 31.12.2023 r.

Projekt ten polega na kompozycji kilku bardzo konkretnych zadań, we wszystkich placówkach edukacyjnych. W ramach projektu planuje się:
1. Rozbudowa szkoły podstawowej w Wojszczycach wraz z wyposażeniem 2 sal lekcyjnych (w tym sala pod oddział przedszkolny) oraz stołówki. Kompleksowa termomodernizacja całego poszycia dachowego budynku szkoły.
2. Modernizacja szkoły podstawowej w Zakroczymiu – sale lekcyjne wraz z adaptacja nowoczesnych pracowni językowych i tematycznych, stołówki, kuchni i szatni. Termomodernizacja dachu budynku szkoły oraz sali gimnastycznej.
3. Rozbudowa przedszkola publicznego w Zakroczymiu – stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście.
4. Adaptacja pomieszczeń na 1 piętrze po budynku szkoły podstawowej w Emolinku na cele opiekuńczo-edukacyjne – zapewnienie nowych miejsc przedszkolnych w gminie.

 

Zadanie „Sprzęt specjalistyczny oraz środki ochrony osobistej strażaka współfinansowane ze środków Samorządu  Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2022”.

Doposażenie będzie obejmowało 9 kpl. ubrań specjalnych dla OSP w Zakroczymiu oraz 2 kpl. ubrań specjalnych i zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP w Wojszczycach. Szacunkowa wartość projektu wynosi 42 388,00 zł, wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 20 000,00 zł. Termin realizacji planowany do 15 grudnia 2022 r.

 

Zadanie pn. „Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu realizowany przy udziale środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”

Remont przeprowadzony zostanie w zakresie ścian, posadzki, sufitu i instalacji elektrycznej w garażu-szatni strażnicy. Szacunkowa wartość projektu wynosi 40 000,00 zł, wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 30 000,00 zł. Termin realizacji planowany do 15 grudnia 2022 r.

 

Zadanie „Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Gmina Zakroczym planuje wybudować obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Trębki Nowe: 2 strefy po ok. 700 m2 tj. strefa siłowni plenerowej oraz street workout, a także strefa sportowo-rekreacyjna z urządzeniami ogólnorozwojowymi. Szacunkowa wartość projektu wynosi 400 000,00 zł, wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 300 000,00 zł. Termin realizacji planowany do 31 grudnia 2022 r.

 

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie, gm. Zakroczym” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Kosztorysowa wartość projektu wynosi 272 179,36 zł, wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 136 089,68 zł. Długość przebudowywanej nawierzchni wynosi ponad 310m, dodatkowo wykonane zostaną pobocza, zjazdy i oznakowanie. Termin realizacji planowany do 31 października 2022 r.

 

Nazwa programu: Program MALUCH+ 2021
Nazwa zadania: Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej
Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa w wys. 792 000,00 zł.
Wartość całkowita 1 068 818,65 zł.

Celem jest utworzenie 24 miejsc opieki w żłobku klubie dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej. Działania projektu obejmują:
– Przebudowę „budynku szkoły w Emolinku”. Parter w całości zostanie zaadaptowany do nowej funkcji klubu dziecięcego, wydzielone zostaną 3 przestronne sale edukacyjne oraz pomieszczenia pomocnicze, wykonana zostanie kotłownia gazowa oraz wymienione zostaną instalacje. Dobudowana zostanie klatka schodowa, która po przebudowie parteru będzie niezbędna aby umożliwić dostęp na piętro.
– Zakup i montaż wyposażenia;
– Wyposażenie i montaż placu zabaw, w tym bezpieczna nawierzchnia i ogrodzenie, remont chodników, dojścia do budynku, zieleń i nowe nasadzenia;
– Zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych do wspomagania rozwoju edukacyjnego oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

 

                      Zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach – budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej” jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.
Nr umowy W/UMWM-UU/UM/ES/ 4647 /2021.
Wartość dofinansowania: 199904,00 zł.
Wartość całkowita projektu: 625701,11 zł.

 

Gmina Zakroczym otrzymała 1 mln zł w Konkursie Rosnąca Odporność.

Nagrody w Konkursie są finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 Ustawy zmieniającej. Celem Konkursu jest utrwalenie i promocja samorządowych działań profrekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Konkurs “Rosnąca Odporność” premiuje gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r.

 

Zadanie „Odbiór i utylizacja azbestu na terenie gminy Zakroczym 2021” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach projektu prowadzony był odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy. Łącznie utylizacji poddanych zostało 77,58 ton azbestu. Całkowity koszt zadania wyniósł 31000,97 złotych brutto z czego kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosła 21700,68 złotych.

 

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Smoły”, współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2712/2021/ z dnia 30.06.2020 r.

Wartość dofinansowania: 10 000 zł. Wartość całkowita projektu: 25 535,41 zł.

 

Zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Strubiny”, współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2715/2021/ z dnia 30.06.2020 r.

Wartość dofinansowania: 10 000 zł. Wartość całkowita projektu: 23 500,00 zł.

 

Zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo”, współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.  Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2714/2021/ z dnia 30.06.2020 r.

Wartość dofinansowania: 10 000 zł. Wartość całkowita projektu: 30 000,00 zł.

 

Zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo”, współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2718/2021/ z dnia 30.06.2020 r.

Wartość dofinansowania: 10 000 zł. Wartość całkowita projektu: 49 597,00 zł.

 

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej

Zadanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 roku, uzyskało dopłatę z budżetu Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Wojewodę Mazowieckiego, w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przez dopłatę do ceny usługi na 2 liniach komunikacyjnych na terenie gminy Zakroczym. Umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1433/2020. Wartość pozyskanego dofinansowania: 530.214,76 zł. Projekt realizowany w terminie: 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

 

Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego

Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Wartość pozyskanego dofinansowania: 2 700 000,00 zł. Wartość całkowita projektu: 4 500 000,00 zł. Termin  realizacji: od 01.01.2021 r. do 30.09.2023 r.

 

Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Zakroczym 2020

W dniach 25.08-21.09.2020 roku został przeprowadzony odbiór azbestu od mieszkańców gminy w ramach zadania „Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Zakroczym 2020”.  Łącznie, z 27 gospodarstw oraz OSP, odebrano 67,91 tony azbestu. Całkowity koszt zadania wyniósł 27.136,84 złotych brutto z czego kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosła 18.998,58 złotych.

 

Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowości Trębki Nowe, Gmina Zakroczym

Projekt uzyskał współfinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1433/2020. Wartość pozyskanego dofinansowania: 121 237,06 zł. Planowana wartość całkowita projektu: 242 474,12 zł. Projekt realizowany w terminie: do października 2020 r. Wartość zrealizowanego projektu: 130 595,00 zł. Wartość wykorzystanego dofinansowania: 65 297,50 zł.

 

Zagospodarowanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gminy Zakroczym

Projekt, uzyskał współfinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu 2.8 „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Umowa nr 547/2020/07/OZ-UP-go/D z dnia 2020-04-24. Termin realizacji: do 30.06.2020 r. Wartość wykorzystanego dofinansowania: 38 546,71 zł (100%).

 

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie

Projekt, uzyskał współfinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1851/2020/ z dnia 13.07.2020 r. Termin realizacji: do 28.10.2020 r. Wartość dofinansowania: 10 000 zł. Wartość całkowita projektu: 46 550,00 zł.

 

Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Zaręby

Projekt uzyskał współfinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1864/2020/ z dnia 13.07.2020 r. Termin realizacji: do 28.10.2020 r. Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł. Wartość całkowita projektu:  23 985,00,00 zł.

 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare”

Projekt uzyskał współfinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1849/2020/ z dnia 13.07.2020 r. Termin realizacji: do 23.09.2020 r. Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł. Wartość całkowita projektu: 20 000,00 zł.

 

Budowa oświetlenia ulicznego w Emolinku

Projekt uzyskał współfinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1841/2020/ z dnia 24.06.2020 r. Termin realizacji: do 03.07.2020 r. Wartość dofinansowania: 10 000 zł. Wartość całkowita projektu: 62 285,72 zł.

 

Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych

Projekt uzyskał współfinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1847/2020/ z dnia 24.06.2020 r. Termin realizacji: do 30.06.2020 r. Wartość dofinansowania: 10 000 zł. Wartość całkowita projektu: 34329,30 zł.