Czyste powietrze

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

 

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu “Czyste Powietrze” na terenie gminy ZAKROCZYM (stan na dzień 31.03.2024 r.):

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 230
 • kwota wypłaconych dotacji – 2.188.794,54 złotych
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 104

 

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu “Czyste Powietrze” na terenie gminy ZAKROCZYM (stan na dzień 31.12.2023 r.):

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 209
 • kwota wypłaconych dotacji – 1.705.798,02 złotych
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 95

 

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu “Czyste Powietrze” na terenie gminy ZAKROCZYM (stan na dzień 30.09.2023 r.):

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 186
 • liczba zawartych umów – 155
 • kwota wypłaconych dotacji – 1.376.489,91 złotych
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 86

 

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu “Czyste Powietrze” na terenie gminy ZAKROCZYM (stan na dzień 30.06.2023 r.):

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 168
 • liczba zawartych umów – 141
 • kwota wypłaconych dotacji – 1.127.905,32 złotych
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 78

 

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.

W Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu został uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła bądź poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Skierowany jest on do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektowanych źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę) nie spełniających wymagań Czystego Powietrza na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

W punkcie konsultacyjno – informacyjnym:

 • dowiesz się o zasadach składania wniosku o dofinansowanie,
 • znajdziesz materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze,
 • sprawdzisz, czy się kwalifikujesz do udziału w Programie,
 • uzyskasz pomoc w zakresie przygotowywania Wniosku o dofinansowanie,
 • złożysz Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej;
 • uzyskasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Wniosek o dofinansowanie wypełnia Wnioskodawca na podstawie danych i informacji własnych.
Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

ZAŚWIADCZENIE o dochodach niezbędne do wniosku o dotację  w ramach programu Czyste Powietrze (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania) mieszkańcy otrzymają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Nie może być ono wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące.

Szczegółowe informacje na temat Programu Czyste Powietrze można uzyskać pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

                Zakres rzeczowy przedsięwzięcia, na który Wnioskodawca chce uzyskać dotację:

 • źródło ciepła (można wybrać tylko jedno nowe źródło ciepła):
  • przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
  • pompa ciepła powietrze/woda
  • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
  • pompa ciepła powietrze/powietrze,
  • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
  • kocioł gazowy kondensacyjny,
  • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe, instalacja wewnętrzna)
  • kocioł olejowy kondensacyjny,
  • kocioł zgazowujący drewno (do 30.06.2023)
  • kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard)
  • kocioł na pellet drzewny
  • kocioł na pellet o podwyższony standardzie
  • ogrzewanie elektryczne,
 • instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna,
 • ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa
 • dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOTACJĘ ZA POŚREDNICTWEM URZĘDU

 1. Wniosek składa właściciel/współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Uwaga: W przypadku współwłasności wniosek składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.

 1. Wnioski wypełniane są wyłącznie przy pomocy Generatora wniosków o dofinansowanie

Uwaga: W miarę możliwości przed wizytą w Urzędzie prosimy o samodzielną rejestrację w  Generatorze wniosków o dofinansowanie

https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 1. Dane Wnioskodawcy: imię, nazwisko, pesel, numer telefonu do kontaktu, e-mail, NIP (o ile Wnioskodawca rozlicza się z urzędem skarbowym podając nr NIP).
 2. Informację o współmałżonku Wnioskodawcy: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania.
 3. Informację o wszystkich pozostałych współwłaścicielach budynku/lokalu mieszkalnego (w przypadku współwłasności): imię, nazwisko, adres zamieszkania.
 4. Adres zamieszkania i adres do korespondencji Wnioskodawcy.

Uwaga: Należy podać adres do korespondencji w Polsce.

 1. Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy właściwy do przekazania dotacji.
 2. Informacje dotyczące budynku mieszkalnego jednorodzinnego/wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księga wieczystą, w którym będzie realizowane wnioskowane przedsięwzięcie:
  • adres budynku/ lokalu mieszkalnego,
  • numer księgi wieczystej budynku lub nieruchomości, na której jest położony dany budynek mieszkalny/lokal mieszkalny.
  • numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków),
  • rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy (w przypadku braku posiadania takiej informacji – przedział czasowy odzwierciedlający orientacyjnie rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy),
  • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego [m2],
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu Programu w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym będzie realizowane wnioskowane przedsięwzięcie – należy podać powierzchnię w m2 wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej oraz liczbę miesięcy w roku wykorzystania powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.

Uwaga: Jeśli wyliczony procent powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane.

 1. W przypadku jeżeli przedsięwzięcie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie należy podać datę rozpoczęcia przedsięwzięcia – data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego na materiał, usługę, urządzenie związane z realizowanym przedsięwzięciem.
 2. W przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania Wnioskodawca

zobowiązany jest do dołączenia do wniosku zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, wydanego do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (zaświadczenie są wystawiane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania to osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 1 894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 651 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania to osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 1 090 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 526 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.