Gospodarka przestrzenna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWY RODZAJ AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Reforma planowania przestrzennego wprowadziła obligatoryjny dokument pod nazwą „Plan ogólny”, który sporządzają wszystkie gminy i zastępuje obecny dokument „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” zwany w skrócie „Studium”.

Plany ogólne gmin mają zostać sporządzone do końca 2025 roku. Po upływie tego terminu sporządzanie miejscowych planów, zmiana obowiązujących planów miejscowych i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy będzie niemożliwe.

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania pozostają w mocy obowiązywania, wydane decyzje o warunkach zabudowy nie stracą ważności.

Gmina Zakroczym przystąpiła do prac związanych z przygotowaniem planu ogólnego. Do dnia 31 lipca 2024 r. można składać wnioski do planu ogólnego. Po przygotowaniu projektu planu ogólnego i przeprowadzeniu uzgodnień i opinii z instytucjami  zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. O terminach konsultacji będziemy informować na stronach internetowych i obwieszczeniach w gazecie i na tablicach ogłoszeń danych miejscowości.

PLAN OGÓLNY GMINY ZAKROCZYM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan ogólny to nowy dokument planistyczny, uchwalany dla całego obszaru gminy Zakroczym, który do końca 2025 roku zastąpi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny będzie wyznaczał ramy rozwoju gminy, ustalenia w nim zawarte będą wiążące zarówno dla miejscowych planów jak i decyzji o warunkach zabudowy.

Ten dokument ma być w założeniu bardziej przystępny dla mieszkańców i posiadać ujednoliconą formę dla całego kraju. Nie będą tu wyznaczane kierunki rozwoju gminy, tak jak to miało miejsce w studium lecz gmina zostanie podzielone na strefy planistyczne, dla których zostaną określone podstawowe parametry urbanistyczne.

DO WYBORU BĘDZIE 13 STREF PLANISTYCZNYCH

SW – strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną

SJ – strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną

SZ – strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową zagrodową

SU – strefa usługowa

SH – strefa handlu wielkopowierzchniowego

SP – strefa gospodarcza

SR – strefa produkcji rolniczej

SI – strefa infrastrukturalna

SC – strefa cmentarzy

SG – strefa górnictwa

SO- strefa otwarta

SK – strefa komunikacyjna

Dla każdej strefy planistycznej ustawodawca określił profil podstawowy i profil dodatkowy, jak również minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej z wyłączeniem strefy SG, SO, SK

Dla każdej strefy zostaną ustalone PARAMETRY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU w postaci:

maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy – oznacza stosunek sumy powierzchni kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na działce budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej,

maksymalnego udziału powierzchni zabudowy – oznacza stosunek sumy powierzchni rzutu poziomego budynków, mierzonej po zewnętrznym obrysie rzutu poziomego ścian zewnętrznych tych budynków  zlokalizowanych na działce budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej,

maksymalnej wysokości – to różnica pomiędzy wysokością najwyżej położonego punktu budynku na dachu , ścianie lub attyce, z wyłączeniem komina, nadbudówki mieszczącej maszynownię dźwigu lub innego pomieszczenia technicznego oraz wyjścia z klatki schodowej, a średnią wysokością najniższego poziomu terenu mierzona na obwodzie rzutu poziomego ścian zewnętrznych budynku,

minimalnej powierzchni biologicznie czynnej(przy czym nie mniejsza niż wynika to z właściwego rozporządzenia) – to teren zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych i roztopowych, teren pokryty ciekami lub zbiornikami wodnymi, z wyłączeniem basenów rekreacyjnych i przemysłowych, a także 50 % powierzchni tarasów  i stropodachów oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2.

Jak złożyć wniosek do planu ogólnego?

Procedura sporządzania projektu planu ogólnego będzie składać się m.in. z etapu składania wniosków, konsultacji społecznych, opinii i uzgodnień projektu.

Od 28 maja 2024 r. do 31 lipca 2024 r. jest możliwość składania przez mieszkańców wniosków do planu ogólnego.  Wnioski można składać wyłącznie na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii.

Formularz jest dostępny na stronie: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=3134

Termin przyjmowania wniosków od   28 maja 2024 r.  do 31 lipca 2024 r.

Obowiązkowe elementy wniosku:

  • Imię i nazwisko wnioskodawcy
  • Adres zamieszkania
  • Informacje o własności nieruchomości
  • Adres poczty elektronicznej (o ile wnioskodawca posiada)
  • Treść wniosku ( w ramach 13 stref + ewentualnie 4 wskaźniki urbanistyczne)
  • Czytelny podpis i data

Wnioski złożone po terminie pozostają bez rozparzenia.

Wszelkie informacje na temat planu ogólnego i obowiązujących planów miejscowych  i projektach planów miejscowych można znaleźć na niżej wymienionych stronach:

https://zakroczym.bip.net.pl/?c=529

https://zakroczym.pl/urzad-gminy/

Przeglądanie planów miejscowych gminy Zakroczym jest dostępne na stronie https://zakroczym.e-mapa.net/

W górnym prawym rogu można wprowadzić nr działki i zostanie oznaczony teren działki przybliżony obszar ze wskazaniem terenu na którym dana działka jest położona. W okienku „Informacja o obiekcie” w zakładce „plany miejscowe” możemy pobrać i otworzyć uchwałę dotyczącą planu miejscowego.

Wszelki informacje o obowiązujących planach miejscowych oraz planach w trakcie sporządzania są dostępne na stronie : https://zakroczym.bip.net.pl/ w zakładce „gospodarka przestrzenna”.

Obecnie w trakcie sporządzania są miejscowe plany dla części obrębu Trębki Nowe, Trębki Stare , Smoszewo i Wygoda Smoszewska.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Błogosławie został ponownie wyłożony i dostępny jest na stronie https://zakroczym.bip.net.pl/?a=3517. Uwagi do wyłożonego planu można składać do 12 lipca 2024 r.