Pomagam Ukrainie

Poniżej zamieszczamy ważne informacje dotyczące HIV i AIDS.

 

 

Uprzejmie informujemy, że osoby, które zdecydowały się zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego z tego tytułu.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, na podstawie złożonego wniosku osoby udzielające gościny uchodźcom będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Taka kwota przysługuje zarówno za osobę dorosłą jak i za dziecko mające status uchodźcy.

Świadczenie będzie przyznawane na podstawie „Wniosku o przyznanie świadczenia” za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony. Do wniosku należy dołączyć „Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania”, w której trzeba podać dane przyjętej osoby oraz zaznaczyć, w jakich dniach korzystała lub korzysta z naszej gościnności.

Pieniądze będą wypłacane na zasadach refundacji – od momentu przyjęcia uchodźców, a nie od chwili złożenia wniosku.

Wzór „Wniosku o przyznanie świadczenia”

Wzór „Klauzula informacyjna”

 

Uprzejmie informujemy, iż w kwestiach dotyczących pomocy Ukrainie i jej obywatelom na terenie gminy Zakroczym można kontaktować się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu – Adamem Włodarczykiem pod adresem mailowym: pomagamukrainie@zakroczym.pl oraz pod numerem telefonu 887 821 801 (czynny w godzinach pracy urzędu).
Każdy obywatel Ukrainy chcący bezpłatnie zaszczepić się przeciwko COVID-19, bądź chcący wykonać test, proszony jest o kontakt pod wyżej wymienionym numerem telefonu.

Gmina została zobowiązana do przekazywania informacji dotyczącej liczby uchodźców przebywających na administrowanym terenie. Informacje przekazywane będą codziennie do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Wobec czego prosimy o bieżące przekazywanie informacji o zakwaterowanych uchodźcach do Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu poprzez wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres mailowy pomagamukrainie@zakroczym.pl. Zbierane informacje będą służyć tylko i wyłącznie ewidencjonowaniu uchodźców przebywających na terenie gminy.

Prosimy również o poinformowanie urzędu o wykwaterowaniu osób.

Pobierz formularz