Fundusze europejskie

VIII. Gmina Zakroczym realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym”

Celem projektu jest projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym.

Cele szczegółowe:

  1. Poprawa warunków edukacji komunikacyjnej w Szkole w Wojszczycach.
  2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 3 przejściach dla pieszych w gminie Zakroczym.

Dofinansowanie projektu z UE: 59 150 65 zł

 

VII. Gmina Zakroczym realizuje Projekt w ramach konkursu grantowego pt. „Cyfrowa Gmina”. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakup środków trwałych i usług związanych z rozwojem i bezpieczeństwem usług cyfrowych.

Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa. Wartość projektu wynosi 154 245,13 zł (100% dofinansowania).

Strona projektu V oś Rozwój cyfrowy JST – REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

VI. Gmina Zakroczym realizuje Projekt w ramach konkursu grantowego pt. „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„ Granty PPGR”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Efektem projektu jest zakup 7 laptopów i przekazanie ich Beneficjentom ostatecznym. Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Wartość projektu wynosi 17 500,00zł (100 % dofinansowania).

Strona projektu V oś Rozwój cyfrowy JST – REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

V. Projekt pt. „Rozbudowa i przebudowa SUW Prochownia w msc. Zakroczym, rozbudowa SUW w msc. Henrysin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Akacjowej i Widokowej w msc. Zakroczym”

Dofinansowanie na projekty typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pozyskane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową  wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
W rezultacie powstanie:
– budowa kanalizacji zbiorczej dla ścieków  komunalnych [km] – 0,847
– rozbudowane stacje uzdatniania wody [szt.] – 2
Wartość dotacji : 5 000 000,00
Wartość projektu planowana: 6 549 750,00

Cel projektu: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich w gminie Zakroczym, poprzez rozbudowę i przebudowę SUW Prochownia w msc. Zakroczym, rozbudowę SUW w msc. Henrysin oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Akacjowej i Widokowej w Zakroczymiu.

IV. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” 

Gmina Zakroczym w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.

III. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Gmina Zakroczym otrzymała dofinansowanie 54 993,60 zł na zakup notebooków wraz z oprogramowaniem biurowym. Projekt „Wyeliminowanie terytorialnych barier cyfrowych do zdalnej nauki w Gminie Zakroczym II” realizowany jest w ramach Projektu Grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.
Dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych.
Zakupione notebooki przeznaczone będą dla nauczycieli oraz uczniów, w tym z rodzin wielodzietnych (3+), którzy z powodu braku sprzętu nie mają możliwości uczestnictwa w zdalnych lekcjach i realizowania podstawy programowej w domu, w okresie epidemicznym.

II. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Zakroczym otrzymała dofinansowanie z konkursu grantowego w kwocie 59 944,05 zł na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych.
Zakupione komputery przeznaczone będą dla uczniów, którzy z powodu braku sprzętu nie mają możliwości uczestnictwa w zdalnych lekcjach i realizowania podstawy programowej w domu w czasie epidemii.
Gmina Zakroczym dołożyła wszelkich starań, żeby zakup i przekazanie laptopów dla najbardziej potrzebujących odbyło się jak najwcześniej.

I. „E-usługi między Wisła a Kampinosem”

Gmina Zakroczym realizuje w partnerstwie z Gminami Leszno, Stare Babice, Pomiechówek, Leoncin projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „e-usługi miedzy Wisłą a Kampinosem”. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 E-Usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-Usługi dla Mazowsza – typ projektów e-administracja, postępowanie znak: RPMA.02.01.01-14-2932/15.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu obywateli i podmiotów gospodarczych do cyfrowych usług publicznych oferowanych przez Urzędy Gmin: Leoncin, Leszno, Pomiechówek, Stare Babice, Zakroczym oraz jednostki podległe.

W ramach projektu zostaną zakupione licencje na moduły oprogramowania w którym zaimplementowane będą e-usługi, wdrożony system elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostkach podległych objętych projektem oraz u Partnerów i Lidera. Jednocześnie zakupione moduły zostaną połączone z systemami dziedzinowymi oraz oprogramowaniem jakie w tej chwili znajduje się w Urzędach.

W projekcie przewidziano również m.in. wdrożenie e-rejestrów, konsultacji społecznych umożliwiających publikowanie i komentowanie uchwał oraz uruchomienie wielu e-usług ułatwiających załatwianie spraw urzędowych przez klientów (osoby fizyczne oraz przedsiębiorców).

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 5 256 761,68 zł

Planowany okres  zakończenia realizacji projektu: 30.09.2020 r.