Fundusze europejskie

IV. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” 

Gmina Zakroczym w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.

III. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Gmina Zakroczym otrzymała dofinansowanie 54 993,60 zł na zakup notebooków wraz z oprogramowaniem biurowym. Projekt „Wyeliminowanie terytorialnych barier cyfrowych do zdalnej nauki w Gminie Zakroczym II” realizowany jest w ramach Projektu Grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.
Dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych.
Zakupione notebooki przeznaczone będą dla nauczycieli oraz uczniów, w tym z rodzin wielodzietnych (3+), którzy z powodu braku sprzętu nie mają możliwości uczestnictwa w zdalnych lekcjach i realizowania podstawy programowej w domu, w okresie epidemicznym.

II. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Zakroczym otrzymała dofinansowanie z konkursu grantowego w kwocie 59 944,05 zł na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych.
Zakupione komputery przeznaczone będą dla uczniów, którzy z powodu braku sprzętu nie mają możliwości uczestnictwa w zdalnych lekcjach i realizowania podstawy programowej w domu w czasie epidemii.
Gmina Zakroczym dołożyła wszelkich starań, żeby zakup i przekazanie laptopów dla najbardziej potrzebujących odbyło się jak najwcześniej.

I. „E-usługi między Wisła a Kampinosem”

Gmina Zakroczym realizuje w partnerstwie z Gminami Leszno, Stare Babice, Pomiechówek, Leoncin projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „e-usługi miedzy Wisłą a Kampinosem”. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 E-Usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-Usługi dla Mazowsza – typ projektów e-administracja, postępowanie znak: RPMA.02.01.01-14-2932/15.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu obywateli i podmiotów gospodarczych do cyfrowych usług publicznych oferowanych przez Urzędy Gmin: Leoncin, Leszno, Pomiechówek, Stare Babice, Zakroczym oraz jednostki podległe.

W ramach projektu zostaną zakupione licencje na moduły oprogramowania w którym zaimplementowane będą e-usługi, wdrożony system elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostkach podległych objętych projektem oraz u Partnerów i Lidera. Jednocześnie zakupione moduły zostaną połączone z systemami dziedzinowymi oraz oprogramowaniem jakie w tej chwili znajduje się w Urzędach.

W projekcie przewidziano również m.in. wdrożenie e-rejestrów, konsultacji społecznych umożliwiających publikowanie i komentowanie uchwał oraz uruchomienie wielu e-usług ułatwiających załatwianie spraw urzędowych przez klientów (osoby fizyczne oraz przedsiębiorców).

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 5 256 761,68 zł

Planowany okres  zakończenia realizacji projektu: 30.09.2020 r.