Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej coraz bliżej

5 sierpnia 2021 r. w Centrum Kultury w Łomiankach Zastępca Burmistrza Zakroczymia – Agata Januszewska oraz Inspektor ds. księgowości – Elżbieta Nagel  – jako osoba upoważniona przez Skarbnika Gminy podpisały porozumienie w sprawie przeprowadzenia wspólnego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy, który opracuje dokument strategiczny jakim jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP) dla obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód”. To kolejny niezwykle istotny aspekt współpracy podjętej w 2019 roku przez okołowarszawskie samorządy lokalne tj. Gminę Łomianki, Stare Babice, Izabelin, Czosnów, Jabłonnę i Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

Punktem wyjściowym do podejmowania kolejnych działań, w ramach zawiązanego partnerstwa jest właśnie precyzyjne zdefiniowanie celów oraz określenie, w długookresowej perspektywie, kierunków i priorytetów działania zawiązanego partnerstwa przy jednoczesnym zdefiniowaniu ryzyka i obszarów problemowych mogących mieć wpływ na powodzenie realizowanych przedsięwzięć. Dlatego niezwykle istotnym zadaniem gmin będzie teraz wsparcie wykonawcy wybranego w drodze przetargu przy opracowywaniu Planu. Tylko przy ścisłej współpracy z przedstawicielami poszczególnych gmin, znającymi własne potrzeby, problemy i oczekiwania, może powstać wysokiej jakości dokument, odpowiadający na faktyczne potrzeby gospodarcze, przestrzenne i społeczne każdego samorządu. 

Przypominamy, że nadrzędnym celem współpracy jest kształtowanie przestrzeni publicznej, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, tworzenie efektywnych i spójnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby społeczne i zapewniających lepszy poziom życia mieszkańców. Jednym słowem można powiedzieć, że współpraca ma na celu rozwój każdej z gmin tworzących obszar funkcjonalny „Warszawa Zachód”.