Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowywania projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do opracowywania projektu
„Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”

Na podstawie art. 39, 46 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam

o przystąpieniu do opracowywania projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”. Zgodnie z przepisami przywołanej wyżej ustawy, projekt dokumentu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w jego opracowywaniu.

W związku z powyższym, w dniach od 10 marca 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu ww. dokumentu. Projekt, wraz z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym prognozą oddziaływania na środowisko), będzie dostępny i będzie można się z nim zapoznać w ww. terminie:

  1. w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44 (poziom -1, wejście przez Kancelarię ogólną, za Rotundą) w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl
  3. na stronie internetowej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego – architektura.um.warszawa.pl

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu, każdy może złożyć uwagi i wnioski.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
  2. ustnie do protokołu, w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa – po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 22 443 23 77 lub 22 443 23 32,
  3. za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: sump-mw@trako.com.pl
    Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Prezydent m.st. Warszawy.

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 6 kwietnia 2023 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu, nie będą rozpatrywane.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bartosz Rozbiewski
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Załączniki:

1. Projekt dokumentu SUMP* (dodatkowo: wersja na czytniki immersyjne)
2. Załącznik nr 1 do SUMP
3. Prognoza oddziaływania na środowisko
4. Załączniki mapowe do SUMP – cz. I
5. Załączniki mapowe do SUMP – cz. II

*SUMP: (ang. Sustainable Urban Mobility Plan) Plan zrównoważonej mobilności miejskiej