Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU NOWODWORSKIEGO W ROKU 2022 W CZASIE OBOWIAZYWANIA STANU EPIDEMII

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji. Będzie wspierał w rozwiązaniu problemu, wskaże przysługujące prawa i spoczywające na obywatelu obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie z zainteresowanym plan działania i pomoże w jego realizacji.

Nieodpłatna pomoc prawna
Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej  w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji

w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma w tych sprawach, które nie toczą się przed sądem, lub przygotuje projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym, jeżeli sprawa jest już w sądzie.
Nieodpłatna mediacja
W przypadku sporu i chęci porozumienia się – istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy stronami nieporozumienia.

Kto może skorzystać z pomocy?
Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie

w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która nie zatrudniła innych osób w ciągu ostatniego roku.
W sytuacji udzielania nieodpłatnej pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu – w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego – beneficjenci nie składają w/w oświadczeń (art. 28a zdanie trzecie ustawy).

Usługi pomocy prawnej realizowane przez Powiat Nowodworski w czasie obowiązywania stanu epidemii
odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość tj. telefon oraz e-mail, w pełnych godzinach pracy punktów;

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy Czosnów

  • poniedziałek 9.00 – 13.00, wtorek – piątek 8.00 – 12.00, tel. 733 134 189,
    e-mail: bajan@fundacjaepb.pl

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym mediacji w Urzędzie Miasta i Gminy Nasielsk:

  • poniedziałek 13.00 – 17.00, wtorek, środa 12.00 – 16.00, tel. 733 134 153,
    e-mail: sowa@fundacjaepb.pl
  • czwartek 12.00 – 16.00, piątek 11.00 – 15.00 tel. 884 800 253,
    e-mail: sobon@fundacjaepb.pl

Informacje na stronie www.bip.nowodworski.pl lub w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim
pod nr tel. 22 765 32 37 lub 664 193 746, e-mail: npp@nowodworski.pl

Poradniki, z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, prawa pracy, prawa rodzinnego
i opiekuńczego i prawa ubezpieczeń społecznych: na stronie:  www.bip.nowodworski.pl