Informacja w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych ogrzewanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, gazem LPG lub olejem opałowym

W dniu 19 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U z 2022r., poz.1967). Zgodnie z tym aktem prawnym gospodarstwom domowym przysługuje dodatek w wysokości:

  1. 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  2. 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
  3. 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  4. 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,

wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r.

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złoży taki wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego , o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wnioski o wypłatę dodatku składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. Dodatek wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wnioski będzie można składać :

– elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP ;

– papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w dniach od poniedziałku do czwartku  w godzinach  9,00 – 15,00 ( piątek jest dniem wewnętrznym);

Wniosek o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

W załączeniu do pobrania wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Klauzula informacyjna