Wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo. „Obierz kierunek na zatrudnienie”

Firma ICT Szkolenia realizuje projekt „Obierz kierunek na zatrudnienie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna i wzrost potencjału zawodowego.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji o Projekcie:

W projekcie weźmie udział 100 osób w wieku 18-29 lat z obszaru woj. mazowieckiego (zamieszkałych w woj. mazowieckim zgodnie z KC)
biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 PO WER, w tym:
• 60 kobiet, 40 mężczyzn
• 30 bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, 70 biernych zawodowo
• min 12 osoby długotrwale bezrobotne
• min 40 osób (25 Kobiet, 15 Mężczyzn) z miast tracących funkcje społeczno- gospodarcze: Ostrołęka, Radom, Ostrów Maz., Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc

Możliwość skorzystania ze wsparcia mają byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO

Pierwszeństwo udziału w projekcie przewidziane jest dla osób spełniających poniższe warunki:
• mających miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w mieście tracącym funkcje społeczno- gospodarcze, tj.: Ostrołęka, Radom, Ostrów Maz., Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc
• z niskim wykształceniem
• z niepełnosprawnościami (Zapewniamy swobodny udział w Projekcie osobom z różnym rodzajem niepełnosprawności)
• mających miejsce zamieszkania w powiecie o stopie bezrobocia przekraczającą średnią dla woj. mazowieckiego. Są to powiaty:
miński, mławski, sokołowski
nowodworski, węgrowski, m. Płock
białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, legionowski, ostrowski, przasnyski, wołomiński, m. Ostrołęka
kozienicki, lipski, ostrołęcki, płocki, płoński, pułtuski, zwoleński, żyrardowski, m. Radom
gostyniński, makowski, przysuski, siedlecki, sierpecki, szydłowiecki, żuromiński
• dla osób długotrwale pozostających bez pracy
• mających miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich (kat. 3 DEGURBY)
• bez doświadczenia zawodowego
• opiekujących się dzieckiem lub osobą zależną

Działania projektu obejmują aktywizację zawodową Uczestnika, na które składa się:
• Poradnictwo zawodowe w wymiarze 6 godz./osoba (w tym przygotowanie IPD 4 godz.)
• Szkolenie zawodowe zakończone egzaminami, prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji lub Staż zawodowy
• Inne wsparcie wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb Uczestnika

W ramach projektu uczestnikom przysługuje następujące wsparcie dodatkowe:
• Refundacja kosztów dojazdu na wsparcie
• Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 i/lub osobą zależną
• Stypendium szkoleniowe i/lub stażowe

Więcej informacji o projekcie znajduje się na naszej stronie www.ictszkolenia.pl