Zebranie ogólne członków wspólnoty gruntowej wsi Henrysin

Drugie zebranie ogólne członków wspólnoty gruntowej wsi Henrysin, odbędzie się w dniu 16 lipca 2022 r. o godz. 19ºº na terenie SUW Henrysin.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Gminie Zakroczym na dysponowanie na cele budowlane częścią działki nr ew. 104/3 obręb 0004 Henrysin, na której zlokalizowana jest SUW Henrysin oraz wyrażenie zgody na podpisanie umowy użyczenia przez Zarząd Spółki w związku z ogłoszeniem Zarządu Województwa Mazowieckiego o naborze wniosków na gospodarkę wodno-ściekową w ramach PROW 2014–2020. Gmina Zakroczym złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa SUW Prochownia w msc. Zakroczym, rozbudowa SUW w msc. Henrysin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Akacjowej i Widokowej w msc. Zakroczym”.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie zebrania.