Zaświadczenia

 

ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

W przypadkach, o których mowa, organ podatkowy jest zobowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub o wysokości zaległości podatkowych [wzór do pobrania]

2) dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu)

3) pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w przypadku wystąpienia obowiązku jej uiszczenia (dotyczy sytuacji, gdy występuje pełnomocnik)  [wzór do pobrania]

4) zaświadczenie o korzystanie z pomocy społecznej z powodu ubóstwa (jeśli występuje)

5) oświadczenie małżonka Podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej [wzór do pobrania]

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym – I piętro, pokój nr 7,

tel. (22) 785 21 45, nr wew. 229, 230

Opłaty:

1) opłata skarbowa od wydania zaświadczenia (jeśli podatnikowi nie przysługuje zwolnienie) – 21 zł;

2) opłata skarbowa od pełnomocnictwa (jeśli występuje) – 17 zł.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Efekt załatwienia sprawy:

 • wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych
 • w przypadku odmowy – postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Sposób załatwienia sprawy:

 • osobiście
 • listownie
 • przez pełnomocnika

Podstawa prawna:

1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 poz. 900 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 poz. 1000 ze zm.)

3) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 974).

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

ZAŚWIADCZENIA W SPRAWIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

W celu uzyskania zaświadczenia z akt podatkowych, strona składa do organu podatkowego wniosek o wydanie zaświadczenia [wzór do pobrania] wraz z dokumentami:

 • dowód osobisty (do wglądu)
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
 • pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w przypadku wystąpienia obowiązku jej uiszczenia (dotyczy sytuacji, gdy występuje pełnomocnik)  [wzór do pobrania]
 • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (jeśli występuje)

Opłaty:

1) opłata skarbowa od wydania zaświadczenia (jeśli podatnikowi nie przysługuje zwolnienie) – 17 zł;

2) opłata skarbowa od pełnomocnictwa (jeśli występuje) – 17 zł.

Efekt załatwienia sprawy:

 • wydanie zaświadczenia z akt podatkowych,
 • w przypadku odmowy – postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym – I piętro, pokój nr 7,

tel. (22) 785 21 45, nr wew. 229, 230

Sposób załatwienia sprawy:

 • osobiście
 • listownie
 • przez pełnomocnika

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 poz. 900 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 poz. 1000 ze zm.)

3) Uchwały nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14874)