Zaproszenie do udziału w projekcie grantowym Cyfrowa Gmina

Burmistrz Zakroczymia zaprasza do udziału w projekcie grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, który finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i Internetu. Wsparciem można objąć dzieci które są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym PGR i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR. Gmina dokona weryfikacji w tym zakresie, w przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PGR prosimy o dołączenie ich do dokumentacji.

O dofinansowanie wnioskować będzie gmina Zakroczym na podstawie wniosków-oświadczeń (do pobrania poniżej) złożonych przez rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów, w przypadku uzyskania co najmniej 5 zgłoszeń.

Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mogą składać dokumenty w tut. Urzędzie lub przesłać na adres mail: urzad@zakroczym.pl do 4 listopada 2021 r. W przypadku skorzystania z możliwości złożenia oświadczenia poprzez e-mail, oryginał należy dostarczyć do dnia 12 października do Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu.

Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Pobierz:

Zał_7-Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego

Zał_8-Wzór_oświadczenia_osoby_pełnoletniej_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu