„Zaprojektuj swoją zmianę zawodową”

Projekt pt. Zaprojektuj swoją zmianę zawodową współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 120 osób w wieku 18-29 lat należących do grup osoby zatrudnione na podstawie umów krótkoterminowych, osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, ubodzy pracujący- uczących się, pracujących lub zamieszkujących w rozumieniu Kc w woj. mazowieckim, w tym co najmniej 48 osób zamieszkujących miasta tracące funkcje społeczno- gospodarcze, w drodze wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo -edukacyjnej zdefiniowanej w oparciu o IPD, w terminie 1.12.2020-30.6.2022

Projekt realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego. Biuro projektu znajduje się w Warszawie (ul. Wólczyńska 69 lok. 128). Informacje o projekcie (jego założeniach, kryteriach rekrutacyjnych, itp.) można uzyskać w biurze projektu, na stronie internetowej Beneficjenta www.ict.szkolenia.pl za pośrednictwem infolinii pod nr 531 074 935 lub mailowo: biuro@ictszkolenia.pl

Uczestnicy projektu

Grupę docelową projektu stanowi 120 osób w wieku 18-29 lat z obszaru woj. mazowieckiego (tj. które tu uczą się, pracują lub zamieszkują) z grup:

 1. osoby zatrudnione na podstawie umowy krótkoterminowej

– to umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy

 1. osoby pracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej
 2. ubodzy pracujący

– to osoby, których: zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych, np.: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu. Dla osoby samotnie gospodarującej jest to obecnie (2021 r.) 701 zł; dla osoby w rodzinie 528 zł.

 1. z wyłączeniem osób należących do grup docelowych określonych dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

– do grupy tej należą:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie),
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci,
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z powyższych grup docelowych.

Struktura Grupy Docelowej:

 • 120 osób: 60 kobiet, 60 mężczyzn;
 • min. 20% będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach: 24 osoby: 12 Kobiet, 12 Mężczyzn,
 • min. 40% osób zamieszkujących miasta tracące funkcje społeczno- gospodarcze (Ostrołęka, Radom, Ostrów Maz.,Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc): 48 osób: 24 Kobiety, 24 Mężczyzn.

Możliwość skorzystania ze wsparcia mają byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO

Pierwszeństwo udziału w projekcie przysługuje osobom spełniającym poniższe warunki:

 • mających miejsce zamieszkania w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, tj: Ostrołęka, Radom, Ostrów Maz., Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc – 5 pkt.
 • mających niskie wykształcenie
 • ISCED 3 – 1 pkt.
 • ISCED 2 – 3 pkt.
 • ISCED 0-1 – 4 pkt.
 • dla osób z niepełnosprawnościami
 • W stopniu znacznym – 3 pkt.
 • W stopniu umiarkowanym – 2 pkt.
 • W stopniu lekkim – 1 pkt.

Formy wsparcia w ramach projektu

Działania projektu obejmą indywidualną i kompleksową ścieżkę aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, w tym obligatoryjnie poradnictwo/doradztwo zawodowe ze sporządzeniem IPD, oraz szkolenie lub staż, fakultatywnie wszelkie inne działania niezbędne dla uczestnika celem podjęcia przez niego zatrudnienia

 1. Zadania obligatoryjnie dla każdego Uczestnika/czki Projektu:
 1. Identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy (w tym opracowanie IPD) w wymiarze 4 godz./osoba.
 2. Poradnictwo zawodowe w wymiarze 2 godz./ osoba
 3. Zadania fakultatywne:
 4. Szkolenie zawodowe

Szkolenia zawodowe będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy; będą prowadzić do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w zawodach poszukiwanych przez pracodawców z woj. mazowieckiego lub z powiatu z którego pochodzi Uczestnik lub w którym planuje podjąć zatrudnienie. Zakres , wymiar godzinowy, program i harmonogram szkolenia będzie dostosowany do rodzaju i celu szkolenia, potrzeb i możliwości Uczestnika. Średnio przewidziane jest 64 godz. szkolenia.

Każdy/a Uczestnik/czka weźmie udział w jednej z form wsparcia: szkoleniu lub stażu

 1. 3 miesięczny staż zawodowy zgodny z tematyką ukończonych szkoleń lub zgodny z posiadanymi przez Uczestnika/czkę kwalifikacjami lub kompetencjami, realizowany zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.

Każdy/a Uczestnik/czka weźmie udział w jednej z form wsparcia: szkoleniu lub stażu.

 1. Inne wynikające z zidentyfikowanych potrzeb (np. poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy).
 2. W ramach projektu uczestnikom przysługuje następujące wsparcie dodatkowe:
 1. Refundacja kosztów dojazdu na wsparcie
 2. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/ osobą zależną
 3. Podczas szkolenia dodatkowo: materiały szkoleniowe i dydaktyczne, catering kawowy i/lub obiadowy, stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie NNW
 4. Podczas stażu dodatkowo: stypendium stażowe, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW