Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gminy

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych poświęconych w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także celów strategii w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.

Podczas organizowanych konsultacji społecznych na terenie LGD będą omawiane następujące kwestie:
1. zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy dot. projektów,
2. podsumowanie realizacji działań LGD Zalew Zegrzyński,
3. przeprowadzenie analizy SWOT – mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru LGD,
4. przeprowadzenie działań animacyjnych, których efektem będą m.in. cele lokalnej strategii rozwoju na przyszłą perspektywę finansową.

Planowany ramowy program spotkań:
Rozpoczęcie spotkania – godz. 10.00
1. Przywitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki przygotowania LSR.
2. Prezentacja złożeń dla okresu programowania PROW 2023-2027 oraz dla RLKS.
4. Omówienie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru LSR (analiza SWOT).
5. Wypracowanie głównych kierunków rozwoju, celów i przedsięwzięć.
6. Dyskusja z moderatorem.
7. Podsumowanie spotkania.
8. Konsultacje indywidualne.
Zakończenie spotkania – 14.00

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczestników do biura LGD na adres mailowy: biuro@lgdzz.pl lub telefonicznie (22) 76 40 203.