Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim dot. wysoce zjadliwej grypy ptaków

Prosimy o zapoznanie się z Rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu nowodworskiego.

W strefie objętej zakażaniem nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu i innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz kontakt z dzikimi ptakami;
2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem, odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące lub wychodzące do/z gospodarstwa;
3) zabezpieczenie ściółki w sposób uniemożliwiający kontakt z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
4) zabezpieczenie paszy i wody przeznaczonej dla ptaków przed kontaktem z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
5) powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim lub właściwego wójta/burmistrza, o każdym przypadku stwierdzenia znacznej liczby padnięć drobiu lub dzikich ptaków;
6) monitorowanie obecności padłych ptaków w środowisku naturalnym oraz niezwłoczne, bezpieczne unieszkodliwianie ich zwłok, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.3) );
7) zgłaszanie przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzeń wystąpienia wysoce zjadliwej grypy u ptaków odstrzelonych;
8) wyłożenie przez zarządców dróg mat dezynfekcyjnych w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim oraz ich utrzymywanie po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;
9) przeprowadzenia oczyszczenia i odkażania miejsc przebywania ptaków wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim.

W strefie objętej zakażeniem zakazuje się:
1) wstępu ludzi, z wyjątkiem osób biorących udział w zwalczaniu grypy ptaków oraz współpracujących z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie, na teren wysp wiślanych znajdujących się na obszarze gmin Czosnów, Leoncin i Zakroczym;
2) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, na których są gromadzone drób i inne ptaki.