Ogłoszenie o naborze | Pracownik gospodarczy

OGŁOSZENIE Z DNIA 4 STYCZNIA 2023 r.

Urząd Miejski w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym, poszukuje pracownika gospodarczego na ½ etatu.

Preferowane osoby posiadające orzeczenie o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Informacje o naborze można uzyskać w siedzibie Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu (pokój nr 104) lub telefonicznie 22 785-21-45 w. 300.

 

Dane kontaktowe Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Zakroczymia. Można się z nim skontaktować poprzez adres email: urzad@zakroczym.pl lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu za pomocą adresu e-mail: iod@zakroczym.pl

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia niniejszej procedury naboru.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Administrator Państwa wniosek przekazał.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Urząd zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

W każdej chwili mają Państwo prawo zwrócić się do Urzędu z żądaniem udostępnienia informacji, w tym zakresie a pracownicy Urzędu zobowiązani są takiej informacji Państwu udzielić.

Okres przechowywania danych osobowych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa właściciela danych osobowych (obywatela).

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Prawo do cofnięcia zgody

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Cofnięcie przez Państwa zgody może wiązać się w niektórych przypadkach z brakiem kontynuacji usługi, w związku z którą zgoda została udzielona.