Od 1 lipca br. obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła.

W związku z utworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (zwanej dalej CEEB)  zostały nałożone obowiązki na:

  • na właścicieli lub zarządców budynków lub lokali – złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw:
    • w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27 g. ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008),
    • nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego komunikatu o którym mowa w art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 28 października 2020 r. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia komunikatu (art. 15 ust 1  ustawy z dnia 28 października 2020 r.),
  • na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – wprowadzenia danych i informacji z deklaracji do CEEB:
    • w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27 g. ust 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008),
    • w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia ww. komunikatu (art. 15 ust 1  ustawy z dnia 28 października 2020 r.).

Od 1 lipca b.r każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy, Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Załącznik:

List skierowany do Samorządów w województwie mazowieckim. 

Informator o konieczności składania deklaracji.

Uruchomienie CEEB to kolejne kroki podjęte celem redukcji emisji spalin. W naszej gminie powinno mieć to szczególnie duże znaczenie. Jak wykazał raport z przeprowadzonej inwentaryzacji źródeł ciepła, aż 56% źródeł na paliwa stałe są to źródła wysokoemisyjne, pozaklasowe. Wejdź w link, aby przeczytać raport z dokonanej na przełomie 2020/2021 roku inwentaryzacji.

Przypominamy, że funkcjonuje w naszej gminie program dopłat do wymiany źródeł ciepła na lata 2021 – 2023, podjęty Uchwałą z dnia 24 listopada 2021 roku. 

Załączniki:

Treść uchwały, szczegóły programu, niezbędne druki do pobrania, celem złożenia wniosku.