Obwieszczenie burmistrza o zmianie terminu rozpoczęcia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Brzeziny”

Zakroczym, dnia 17.11.2021 r.

WIR.6150.4.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

Burmistrz Zakroczymia działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683) zawiadamia o zmianie terminu polowania zbiorowego organizowanego przez Koło Łowieckie „BRZEZINY”.

Pismem z dnia 16.11.2021r. Zarząd Koła Łowieckiego „BRZEZINY” poinformował o zmianie w terminarzu polowań z dnia 11.12.2021 na 04.12.2021r.

Pozostałe terminy pozostają bez zmian – w dniach: 21.11.2021r. oraz 02.01.2022r.;

Zbiórka myśliwych we wsi Koryciska o godz. 8.00, zakończenie polowań o  godz. 14.30 (we wszystkich trzech terminach) na terenie obwodów 278 i 279.

Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

                                                                                Burmistrz Zakroczymia

                /-/ Artur Ciecierski