Obwieszczenie burmistrza o terminie rozpoczęcia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 191 „WKŁ WKRA”

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

 Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowickie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Burmistrz Zakroczymia podaje do publicznej wiadomości informację o terminie rozpoczęcia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 191 „WKŁ WKRA”, obwody łowieckie nr 296 i 146.

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

                                                                                Z up. Burmistrza Zakroczymia

 

                                                                                /-/ Agata Januszewska

                Zastępca Burmistrza