Obwieszczenie burmistrza o terminie rozpoczęcia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Brzeziny”

Zakroczym, dnia 04.11.2021 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Burmistrz Zakroczymia podaje do publicznej wiadomości informację o terminie rozpoczęcia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „BRZEZINY”.

Polowania odbędą się w dniach:

21.11.2021r.;             11.12.2021r.;             02.01.2022r.;

od godziny 8.00 (we wszystkich trzech podanych terminach) na terenie obwodów 278 i 279.

 

Zbiórka myśliwych we wsi Koryciska o godz. 8.00 (we wszystkich trzech podanych terminach).

Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

                                                                                 Burmistrz Zakroczymia

 

                                                                                 /-/ Artur Ciecierski