Nowa tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców

Informujemy, że 22 grudnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Rozporządzenie reguluje zasady przyznawania pomocy z Tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców objętych obostrzeniami związanymi  z COVID-19. Wśród form pomocy znalazły się:  jednorazowa dotacja, zwolnienie ze składek ZUS oraz świadczenie postojowe.

Najnowsza tarcza antykryzysowa obejmie trzy kody PKD działalności gospodarczej, uprawnione do skorzystania z tarczy:

56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje),

93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

JEDNORAZOWA DOTACJA REALIZOWANA PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY

W ramach wskazanego w rozporządzeniu pakietu wsparcia powiatowy urząd pracy wypłacać będzie jednorazowe dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie do 5 tys. zł. dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, którzy w grudniu 2021 odnotowali co najmniej 40% spadek przychodu w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub w listopadzie 2021 r. oraz spełniali na dzień 31 marca 2021r. warunek dot. przeważającego kodu PKD (tj. 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z.).

Dotacja nie będzie mogła być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

Wnioski o dotację będzie można składać do powiatowego urzędu pracy od dnia 01 stycznia 2022 do 15 kwietnia 2022 wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl.

Nabór na składanie wniosków zostanie ogłoszony 31 grudnia 2021r.

POZOSTAŁE FORMY WSPARCIA REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Rozporządzenie poza dotacją na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przewiduje wypłatę świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy działający na podstawie wyżej wymienionych kodów PKD (tj. (tj. 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z.) będą mogli ubiegać się również o czasowe zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS. Instytucją zajmującą się tymi dwoma formami wsparcia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zwolnienie ze składek ZUS

W myśl rozporządzenia zwalnia się z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. płatnika składek prowadzącego, na dzień  31 marca 2021 r., działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z.Przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku będzie musiał być jednak niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., jeżeli przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS będzie przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za grudzień 2021 r.,  nie później niż do dnia 28 lutego 2022 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS płatnik składek zobowiązany będzie przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 28 lutego 2022 r.

Świadczenie postojowe – warunki

Rozporządzenie zakłada wprowadzenie dodatkowego, jednego świadczenia postojowego, przy spadku przychodu w okresie poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do okresu porównawczego.