Łowiectwo

Koła łowieckie z terenu gminy Zakroczym:

KOŁO ŁOWECKIE Nr obwodu Słowny opis przebiegu granicy Adres do korespondencji Telefon
BRZEZINY 249 Od m. Borkowo rz. Wkra do m. Goławice Pierwsze, skąd drogą przez m.m. Śniadówko, Błędowo, Śniadowo, Błogosławie, Wojszczyce, Smoły do m. Kroczewo, i dalej dr. kr. nr 7 na płn. / zach. przez m. Załuski do m. Przyborowice Górne, skąd dr. woj. nr 571 na wsch. przez m.m. Karolinowo, Stara Wrona, Nowa Wrona do m. Borkowo. Koło Łowieckie nr 58 „Brzeziny Warszawa”
Michałówek 17, 09-142 Załuski
e-mail: 1brzeziny58@gmail.com
Prezes: Ryszard Lesak 606 880 529
łowczy: Zygmunt Maliński 606 806 976
malinski1956@gmail.com 
„WKRA” 271 Od m. Śniadówko na płd. nurtem rz. Wkra do rz. Narew, której nurtem do granicy adm. m. Nowy Dwór Mazowiecki (punktem styku jest punkt wspólny działek: 203/1 z m. Okunin 141401_1.0061.203/1), 1/1 z m. Nowy Dwór Mazowiecki (141401_1.0029.1/1) i 1695 z m. Stanisławowo (141405_2.0020.1695)), granicą tą do węzła Modlin na drodze kr. nr S7, i dalej drogą tą na płn./zach. do drogi, którą przez m. Smoły, Wojszczyce, Śniadowo, Błędówko do m. Śniadówko. Wojskowe Koło Łowieckie Nr 191 „WKRA”
ul. Gen. Dąbrowskiego 166, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
www.wklwkra.pl
prezes: Andrzej Siwecki 731 656495
siweckiandrzej@interia.pl
łowczy: Andrzej Pietras 508 348597
andrzej.pietras@vp.pl
sekretarz: Jan Eysmond 507 070666
eysmont.john@gmail.com
skarbnik: Ryszard Chodaczek 501 448886
rch4@op.pl
podłowczy Paweł Przybysz 692 663037
podłowczy Piotr Grzywacz 501348332
piotr.grzywacz@poczta.onet.pl
282 Od m. Kroczewo dr. kr. nr 7 na płd. /wsch. do dr. kr. nr 62, którą do gr. adm. m. Zakroczym, gr. tą do rz. Wisła, i dalej rz. tą na zach. do zach. gr. dz. ewid. 207 (142004_2.0035.207) w m. Wólka Przybojewska, i dalej granicą tą do drogi biegnącej po dz. ewid (142004_2.0035.141) w m. Wólka Przybojewska, drogą tą przez drogę biegnącą po dz. ewid. 104 (142004_2.0034.104) i 14 142004_2.0034.14) w m. Miączynek do dr. kr. nr 62., którą to drogą do m. Goławin, skąd drogami przez Nowe Przybojewo, Pieścidła, Ianuszewo, Kamienica, Złotopolice do m. Kroczewo. Wojskowe Koło Łowieckie nr 311 „Jastrząbek”
Olszyny Stare 11, 09-142 Załuski
Prezes: Stanisław Walenda 502295666
Łowczy: Janusz Zdunowski 602448647
Sekretarz: Andrzej Decyk 504285704

UCHWAŁA NR 4/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.)

POLOWANIA ZBIOROWE

Działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.):

– dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje-co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego burmistrzowi oraz nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania.

– Powyższe informacje podawane są następnie do publicznej wiadomości przez burmistrza nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy. https://zakroczym.bip.net.pl/?c=399

– właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było-numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz następnie zawiadamia dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

– dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

SZKODY ŁOWIECKIE

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich, w tym ustalenie wysokości odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną: dziki, łosie, daniele, jelenie i sarny, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Wniosek o oszacowanie szkód zawiera w szczególności: imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, wskazanie miejsca wystąpienia szkody, wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001683 określa m. in: tryb i zasady szacowania szkód łowieckich.

Przedstawiciel Gminy nie wchodzi w skład komisji  szacującej szkody łowieckie.

Szacowanie szkód łowieckich oraz ustalenie wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

– przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,

– przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego,

– właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela lub posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód. O terminie dokonania oględzin, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku. Niezwłocznie po zakończeniu szacowania ostatecznego dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

 

INNE KOMUNIKATY/LISY

W przypadku pojawienia się lisów w pobliżu gospodarstw domowych należy zgłosić ten fakt do Kół Łowieckich, zgodnie z podaną rejonizacją.

W dzienniku urzędowym Wojewody Mazowieckiego ukazało się Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2022 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt min w taki sposób, że obszar zagrożony wścieklizną objął również obszar powiatu nowodworskiego.

http://zakroczym.pl/powiat-nowodworski-zagrozony-wscieklizna

Rozporządzenie wprowadza min:

  1. Nakaz trzymania psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu.
  2. Utrzymywania zwierząt gospodarskich na zamkniętych wybiegach.
  3. Zakaz organizacji targów, wystaw, konkursów i pokazów z udziałem zwierząt wrażliwych na wściekliznę.
  4. Zakaz polowań z udziałem psów i nagonki.

Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii, po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie. Wścieklizna jest chorobą śmiertelną, zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi ponieważ jest to choroba wirusowa, atakująca również organizm człowieka. Nie ma obowiązkowego szczepienia kotów, ale dla bezpieczeństwa swojego i zwierzęcia lepiej je wykonać.