Kontrole pieców, palenisk i źródeł ciepła

Uprzejmie informujemy, iż w listopadzie i grudniu na terenie naszej gminy odbywają się kontrole pieców, palenisk i źródeł ciepła w losowo wybranych gospodarstwach domowych.

Kontrole są prowadzone przez pracowników urzędu – Justynę Kurdej i Dariusza Markowskiego w godzinach pracy urzędu. Pracownicy posiadają identyfikatory oraz stosowne upoważnienia Burmistrza Zakroczymia.

Podstawa prawna:

Uchwała 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 5147) oraz uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 9595) na terenie gminy Zakroczym.