Konsultacje społeczne dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego w Zakroczymiu

W dniu 27 maja 2021 r. (czwartek), w godzinach 10:00 – 14:00 przeprowadzone zostaną pogłębione konsultacje społeczne dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zakroczym. 

Mając na uwadze, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest ważnym aktem prawa miejscowego niezmiernie istotne jest włączenie mieszkańców już na początkowym etapie procedury planistycznej.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa obowiązkowo m.in.:
– przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
– zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
– zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
– zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
– wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
– zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;
– zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
Procedura sporządzania planu miejscowego w szczegółowy sposób opisana jest w art. 17 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie również wskazane są obligatoryjne etapy konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Istotne jest, że nie każda uwaga lub wniosek może być rozpatrzona pozytywnie, gdyż gmina odpowiada formalnie za sporządzony dokument, co wiąże się z obowiązkiem przestrzegania prawa oraz ograniczeniami budżetowymi.
Nie ulega jednak wątpliwości, że rola partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym jest ogromna, dlatego co raz częściej przeprowadza się konsultacje społeczne wykraczające poza ustawowe obowiązki. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców w proces planistyczny możliwe jest budowanie poczucia współodpowiedzialności za otaczającą nas przestrzeń, która ma bezpośredni wpływ na wszystkie sfery życia codziennego takie jak: miejsce zamieszkania, pracy, spędzania wolnego czasu, komunikacja, dostęp do usług lub środowisko naturalne. Mając jednak na uwadze tak liczne potrzeby może dochodzić do konfliktu interesów poszczególnych podmiotów i tu właśnie dzięki zapewnieniu udziału wszystkich zainteresowanych stron w proces podejmowania decyzji możliwe jest wypracowanie optymalnych rozwiązań.
Ogromną rolą konsultacji w planowaniu przestrzennym jest również walor edukacyjny, ponieważ wzrost wiedzy na temat procedury planistycznej przyczynia się do większego zaangażowania mieszkańców w cały proces.
Należy podkreślić, że właściwie przeprowadzone konsultacje społeczne pozwalają na poznanie potrzeb różnych użytkowników przestrzeni miejskiej i tym samym wypracowanie optymalnych rozwiązań, które biorą pod uwagę postulaty wszystkich zainteresowanych stron.

Stacjonarny punkt konsultacyjny, który usytuowany będzie na rynku miejskim umożliwi:

  • wypełnienie ankiety dotyczącej oceny obecnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym oraz proponowanych nowych rozwiązań,
  • zgłoszenie uwag, pomysłów do przyszłego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • udział w prezentacji multimedialnej, mającej charakter informacyjny i edukacyjny, dotyczącej ważnych aspektów funkcjonowania miasta,
  • udział w otwartej debacie na temat zagospodarowania miasta Zakroczym.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo zabrać głos, a nie mieli możliwości dołączyć do punktu konsultacyjnego, można wypełnić ankietę elektroniczną klikając w link -> https://zakroczym-ekonsultacje.eboi.pl/konsultacje/zaglosuj/4

Konsultacje społeczne organizowane są w ramach realizacji projektu „Liderzy Konsultacji Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Plakat o konsultacjach społecznych