Konsultacje społeczne do aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 i 4 w związku z art. 10 a ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 1e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057), art. 43, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922 i 1211), art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. zmianie ustawy o zasadach polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378) oraz § 4 Zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, przyjętej uchwałą nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. stanowiących załącznik do uchwały nr 221/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku oraz określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania tej aktualizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13566) oraz § 2 uchwały nr 176/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6987) Zarząd Województwa Mazowieckiego przedkłada do konsultacji społecznych projekt Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+, stanowiący aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku (zwany dalej: „projektem SRWM 2030+) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu pozyskania opinii, uwag i wniosków do treści projektu SRWM 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyrażonych przez mieszkańców Województwa Mazowieckiego, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Konsultacje społeczne przeprowadza się od dnia 27 sierpnia 2021 r. do dnia 10 października 2021 r.

W przypadku, gdy ze względu na stan epidemii COVID-19, nie będzie możliwe przeprowadzenie konferencji planowanych w ramach konsultacji społecznych, wówczas odbędą się one z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.

Opinie, uwagi i wnioski do treści projektu SRWM 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone ustnie do protokołu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa lub za pośrednictwem formularza konsultacyjnego (stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia), zamieszczonego na stronie internetowej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, www.mbpr.pl (w zakładce: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+).

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać drogą korespondencyjną na adres:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa z dopiskiem: „Konsultacje projektu SRWM 2030+” (w przypadku przekazania formularza konsultacyjnego drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania formularza konsultacyjnego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: konsultacjespoleczne@mbpr.pl

Z treścią projektu SRWM 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz niezbędną dokumentacją i informacjami związanymi z procesem konsultacji (w tym: miejscem i terminem konferencji) można zapoznać się w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, w godzinach pracy Biura oraz na stronach internetowych: Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie www.mbpr.pl (w zakładce: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+), Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego www.bip.mazovia.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl, Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl (w zakładce „Współpraca” / „Konsultacje”).

Opinie, uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 10 października 2021 r., jak również opinie, uwagi i wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Nieprzedstawienie opinii, uwag lub wniosków w terminie oznacza rezygnację z prawa ich wyrażenia.
Uwagi, opinie i wnioski zgłoszone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje teren województwa mazowieckiego.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.