Informacja dla kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach

Informacja dla kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach

Zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, położonych na terenie gminy Zakroczym, którzy w zamian za zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zagospodarowują bioodpady w przydomowych kompostownikach, do złożenia ankiety pn. „Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Zakroczym”.

Zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) każda gmina obowiązana jest do osiągnięcia określonego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w danym roku kalendarzowym. Dla roku 2023 poziom ten wynosi 35% wagowo zaś dla roku 2024 wynosi aż 45% wagowo.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami do masy odpadów przygotowanych do ponownego użycia i recyklingu możliwe jest doliczenie masy bioodpadów zagospodarowanych w przydomowych kompostownikach na terenie gminy (odpady zagospodarowane w przydomowym kompostowniku zaliczane są do odpadów poddanych recyklingowi).

Jedną z dopuszczalnych metod określenia masy tych odpadów jest oszacowanie jej na podstawie stosownych ankiet skierowanych do właścicieli nieruchomości, którzy w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązali się do kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach. W przedmiotowych ankietach każdy z właścicieli według własnej wiedzy szacuje jaką masę odpadów BIO zagospodarował w przydomowym kompostowniku.

Mając na uwadze powyższe, złożenie ankiet dotyczących zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku pozwoli gminie osiągnąć wyższy poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Ankietę wypełnia osoba, która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełnioną ankietę należy przekazać do Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu pok. nr 2 – ochrona środowiska lub wysłać na adres monika.bylinska@zakroczym.pl. 

Ankietę należy przekazać w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

ANKIETA