Echa XXVIII sesji Rady Miejskiej w Zakroczymiu

Podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej w Zakroczymiu, odbytej 25 listopada, został uchwalony szereg istotnych uchwał, mających znaczenie dla mieszkańców naszej gminy. Wśród nich znalazły się m.in:

  • uchwała w sprawie programu dotacji celowych na przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej. Dzięki tej uchwale mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dotację w wysokości 100 złotych za każdy rozpoczęty metr, nie więcej jednak niż 1000 złotych
  • uchwała w sprawie programu dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła. W ślad za tą uchwałą każdy, kto spełni warunki programu otrzyma dotację w wysokości 2500 złotych
  • uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. Dzięki podjętej uchwale stawki podatku w stosunku do roku 2020 nie ulegną zmianie.
  • uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Chcąc pobudzić wzrost gospodarczy na obszarze gminy , radni jednomyślnie przyjęli uchwałę o obniżeniu w stosunku do obowiązujących stawek podatek od środków transportowych
  • uchwała w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Zakroczym. Zgodnie z uchwałą maksymalna cena biletów ma wynosić 1 złoty (*cena będzie obowiązywała pod warunkiem utworzenia komunikacji gminnej, oraz jest uzależniona od pozyskania dotacji na ten cel).
  • uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku