Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy. Zalecenia i środki ostrożności.

W związku z informacją o kolejnym wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, niezbędne jest podjęcie działań, mających ograniczyć do minimum możliwość rozprzestrzenienia się choroby.

Od posiadaczy drobiu oraz osób pracujących przy drobiu zależy, czy ryzyko wniknięcia wirusa do stad drobiu zostanie ograniczone. Zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz bioasekuracji minimalizuje ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

W celu wyeliminowania zagrożenia hodowcy powinni:

  • unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
  • myć ręce po każdym zetknięciu z ptactwem dzikim oraz drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych,
  • myć dokładnie, z użyciem detergentu, wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym,
  • przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać je po wyjściu z kurnika,
  • stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób,
  • zabezpieczyć pasze przed dostępem zwierząt dzikich.

Hodowcy nie powinni:

  • dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa i ptaków sprawiających wrażenie chorych,
  • karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
  • poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych w gospodarstwie wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Zagrożenie dla ludzi;
Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi. Badania genetyczne wirusa H5N8 wykrytego w Polsce wskazują na typowy profil, charakterystyczny dla wirusów ptasich i brak głównych cech przystosowawczych do organizmu człowieka.

Biorąc jednak pod uwagę ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1 oraz generalnie dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.

Wirus szybko ginie w produktach drobiarskich poddanych obróbce termicznej.