Dotacje na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem powierzchni leśnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych

Starosta Nowodworski informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków o dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2022r. związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych wynikających z art. 12 ust.1 ustawy o lasach (Dz.U. z 2021r. poz. 1275).

We wniosku zaopiniowanym przez Nadleśnictwo należy podać:

  1. imię i nazwisko właściciela lasu, dane kontaktowe, w tym nr telefonu,
  2. obręb i nr działki,
  3. określenie zniszczonej powierzchni,
  4. określenie powierzchni do odnowienia, przebudowy,
  5. datę wystąpienia klęski żywiołowej i opis zniszczeń,
  6. kosztorys odnowienia lub przebudowy powierzchni leśnej.

Termin składania wniosków upływa 10 października 2021 r.