30-lecie odrodzenia Samorządu Terytorialnego w Polsce

27 maja 2020 r. świętowaliśmy 30-lecie odrodzenia Samorządu Terytorialnego.
Zaplanowaliśmy z tej okazji uroczyste obchody, jednak zakaz zgromadzeń oraz względy bezpieczeństwa pokrzyżowały nasze plany.  Z tej okazji Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uczczenia tychże obchodów, do której uzasadnienie miało następujące brzmienie:

27 maja 1990 r. mieszkańcy miast i wsi po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat mieli okazję w wolny i nieskrępowany sposób decydować o swojej samorządności, kiedy to odbyły się pierwsze wybory do rad gmin. Z perspektywy minionych 30 lat, widzimy, że był to niezwykle ważny moment, który przyczynił się do tworzenia nowoczesnej infrastruktury budowy Państwa, rozwoju przedsiębiorczości, aktywności obywatelskich i poczucia partycypacji we wspólnocie obywatelskiej Małej Ojczyzny.

W art. 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej czytamy, że „samorząd terytorialny uczestniczy
w sprawowaniu władzy publicznej; przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”. Zmiany dotyczące upodmiotowienia struktur samorządowych przyniosły możliwość dynamicznego rozwoju ekonomicznego i wspólnotowego naszej gminy. Decydującym czynnikiem tego postępu było umożliwienie władzom samorządowym samostanowienia, decydowania o kierunkach i strategiach rozwoju, szybkiego reagowania na rodzące się potrzeby.

Gmina Zakroczym to jednostka samorządu terytorialnego korzystająca z nowoczesnych narzędzi podnoszących komfort i jakość życia w naszej społeczności. Idealnym odzwierciedleniem tej sytuacji są liczne inwestycje realizowane na terenie gminy, w tym inwestycje w infrastrukturę w placówkach oświatowych, polepszanie bezpieczeństwa, promocja kultury i tradycji.

Z okazji jubileuszu, pragniemy w szczególny sposób podkreślić wagę tego wydarzenia i nadać mu szczególne znaczenie. Kierujemy słowa wdzięczności do naszych kolegów i koleżanek Samorządowców, którzy przez minione 30-lat przyczynili się do budowy silnego samorządu oraz stworzenia potencjału gospodarczego, jakim obecnie dysponuje Polska.

Wszystkim Samorządowcom, składamy serdecznie podziękowania za trud włożony w budowanie lokalnych społeczności oraz życzymy dalszych sukcesów!