Podatek rolny

PODATEK ROLNY

Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są:

 •  osoby fizyczne,
 •  osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

– właścicielami gruntów,

– posiadaczami samoistnymi gruntów,

– użytkownikami wieczystymi gruntów,

– posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

 

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

– dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;

– dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Stawki podatkowe

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego co roku ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na następny rok podatkowy.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

2) od 1 ha gruntów – równowartość pieniężną 5 q żyta

obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Uchwałą nr XXII/94/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. Rada Gminy Zakroczym obniżyła cenę skupu żyta dla celów podatku rolnego (Uchwała)

 

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Osoby fizyczne obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian.

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

 •  składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 •  odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
 •  wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

OSOBY FIZYCZNE: 

NOWE DRUKI DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.):

 1. IR-1 – Informacja o gruntach.
 2. ZIR-1 – Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.
 3. ZIR-2 – Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.
 4. ZIR-3 – Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników.

STARE DRUKI DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (gdy obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r.):

 1. ZR – 1/A – Dane o nieruchomościach rolnych.
 2. ZR – 1/B – Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym.

OSOBY PRAWNE:

NOWE DRUKI DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.):

 1. DR-1 – Deklaracja na podatek rolny.
 2. ZDR-1 – Załącznik do deklaracji na podatek rolny  – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.
 3. ZDR-2 – Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

STARE DRUKI DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (gdy obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r.):

 1. DR-1 – Deklaracja na podatek rolny – uchwała nr XXII.98.2015
 2. ZR-1/A – Dane o nieruchomościach rolnych.
 3. ZR-1/B – Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym.