Podatek od nieruchomości

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 •  grunty,
 •  budynki lub ich części,
 •  budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

 •  osoby fizyczne,
 •  osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
  – właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem, że jeżeli podmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym,
  – posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  – użytkownikami wieczystymi gruntów,
  – posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości.

Podstawę opodatkowania stanowi:

 • dla gruntów – powierzchnia gruntu,
 • dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa budynku,
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Stawki podatkowe

Minister Finansów co roku wydaje obwieszczenie w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych. Na jego podstawie Rada Miejska, w drodze uchwały określa wysokość stawek podatkowych obowiązujących w gminie w danym roku podatkowym. Stawki podatkowe obowiązujące w 2020 r. ustalone zostały uchwałą nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 października 2019 r. (uchwała)

Maksymalne stawki określone w ustawie uzależnione są od przeznaczenia nieruchomości – najwyższe są przewidziane w przypadku nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą.

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby fizyczne obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

 •  składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 •  odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,
 •  wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek bankowy Gminy (wskazany poniżej), w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

OSOBY FIZYCZNE: 

NOWE DRUKI DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.):

 1. IN-1 – Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
 2. ZIN-1 – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.
 3. ZIN-2 – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.
 4. ZIN-3 – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników.

STARE DRUKI DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (gdy obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r.):

 1. INRL – 1 – INFORMACJA W SPRAWIE NIERUCHOMOŚCI i OBIEKTACH BUDOWLANYCH ORAZ PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO
 2. ZN – 1/A – Dane o nieruchomościach.
 3. ZN – 1/B – Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości.

OSOBY PRAWNE:

NOWE DRUKI DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.):

 1. DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości.
 2. ZDN-1 – Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości  – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.
 3. ZDN-2 – Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

STARE DRUKI DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (gdy obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r.):

 1. DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości – uchwała nr XXII.98.2015
 2. ZN-1/A – Dane o nieruchomościach.
 3. ZN-1/B – Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości.