Podatek leśny

PODATEK LEŚNY

Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem, w rozumieniu ustawy, są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podatnikami podatku leśnego są:

 •  osoby fizyczne,
 •  osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

– właścicielami lasów,

– posiadaczami samoistnymi lasów,

– użytkownikami wieczystymi lasów,

– posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Stawki podatkowe

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego co roku ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na następny rok podatkowy.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w  którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Osoby fizyczne obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian.

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:

 •  składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 •  odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
 •  wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

OSOBY FIZYCZNE: 

NOWE DRUKI DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.):

 1. IL-1 – Informacja o lasach.
 2. ZIL-1 – Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.
 3. ZIL-2 – Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.
 4. ZIL-3 – Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników.

STARE DRUKI DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (gdy obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r.):

 1. ZL – 1/A – Dane o nieruchomościach leśnych.
 2. ZL – 1/B – Dane o zwolnieniach w podatku leśnym.

OSOBY PRAWNE:

NOWE DRUKI DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.):

 1. DL-1 – Deklaracja na podatek leśny.
 2. ZDL-1 – Załącznik do deklaracji na podatek leśny  – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.
 3. ZDL-2 – Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

STARE DRUKI DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (gdy obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r.):

 1. DL-1 – Deklaracja na podatek leśny – uchwała nr XX.98.2015
 2. ZL-1/A – Dane o nieruchomościach leśnych.
 3. ZL-1/B – Dane o zwolnieniach w podatku leśnym.