Odpady komunalne

ODPADY KOMUNALNE

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek podjęcia m. in. następujących uchwał:

  1. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

(UCHWAŁA NR XV/144/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty)

(UCHWAŁA NR XVI/155/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

  1. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXVIII/252/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zakroczym oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wraz z imiennym wykazem głosowania)

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzór deklaracji do pobrania) w terminie:

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem Art. 6m [Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami] ust. 5

złożenia nowej deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

Za właścicieli nieruchomości  rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości, także tych, którzy dotychczas deklarowali brak segregacji.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki wynoszącej 28,00 zł.

Wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnią obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zostanie zastosowana stawka podwyższona (określana w drodze decyzji administracyjnej), ustalona jako trzykrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli odpowiednio 84,00 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest
do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc.

 

Wpłat można dokonywać  na konto Gminy Zakroczym:
MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMIANKACH
NR: 54 8009 1062 0016 4887 2007 0016

Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wysokość tego zwolnienia ustalono jako 1,00 zł liczone od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Właściciele nieruchomości, którzy skorzystają z częściowego zwolnienia z opłaty zostają zwolnieni w całości z obowiązku posiadania worka/pojemnika koloru brązowego a co za tym idzie, nie będą mogli wystawiać odpadów biodegradowalnych (ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów) przed posesję.

Zarówno standard selektywnej zbiórki odpadów jak i deklarowane kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym będzie podlegał weryfikacji i sprawdzeniu przez pracowników Urzędu, podobnie prawdziwość danych podanych w deklaracji.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje utratę prawa do zwolnienia z tytułu kompostowania, jeżeli właściciel nieruchomości:

–    nie posiada kompostownika przydomowego lub

–    nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

–    uniemożliwia właściwemu organowi lub osobie przez niego upoważnionej, w celu weryfikacji zgodności deklaracji ze stanem faktycznym dokonania oględzin nieruchomości.

Warunkiem uznania, że właściciel nieruchomości prawidłowo segreguje wytworzone przez siebie odpady będzie sytuacja jeśli w worku/pojemniku przeznaczonym do zbierania jednej frakcji znajdować się będą tylko odpady do niego przeznaczone.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym – I piętro, pokój nr 8,

tel. (22) 785 21 45, nr wew. 220

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia13 września 1996 roku o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010);
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 poz. 900 ze zm.);
  • UCHWAŁA NR XV/144/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
  • UCHWAŁA NR XVI/155/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • Uchwała nr XVII/163/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zakroczym oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wraz z imiennym wykazem głosowania).