Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

===============================================================================

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XIX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Okrzei 3, H. Agnieszka Sipika, (tel. 22 765-84-17; 22 775-26-26 , e-mail: nowydwormazowiecki@krus.gov.pl).

Załączniki:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

========================================================================

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS   (W CIĄGU 14 DNI OD ZDARZENIA)     

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i – przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków – wypłata świadczenia.

W praktyce rolnicy bardzo często zgłaszają zdarzenia wypadkowe z dość znacznym opóźnieniem. Choć prowadzone na szeroką skalę przez KRUS akcje informacyjne
o bezzwłocznym informowaniu o wypadku przyczyniły się do poprawy sytuacji, to jednak nadal w ponad połowie przypadków zgłoszenie następuje po okresie dłuższym niż 14 dni od jego zaistnienia. Zwłoka w zawiadomieniu KRUS o zdarzeniu jest poważnym problemem,
a jej znaczenie uwidacznia się podczas przeprowadzania postępowania dowodowego. Bardzo często, ze względu na upływ czasu, ma ona wpływ na ustalenie rzeczywistych przyczyn
i okoliczności wypadku. Późne zgłoszenie zdarzenia powoduje niejednokrotnie wydłużenie całego postępowania powypadkowego, co skutkować może dłuższym oczekiwaniem poszkodowanego
i jego rodziny na uzyskanie jednorazowego odszkodowania.

Wypadek można zgłosić w siedzibie Kasy( w każdej jednostce organizacyjnej) osobiście albo za pośrednictwem poczty, telefonu lub poczty elektronicznej. Do przyjęcia zgłoszenia upoważnione są wszystkie oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS.

Oddział Regionalny KRUS w Warszawie apeluje do wszystkich ubezpieczonych rolników, którzy ulegli wypadkowi podczas pracy w gospodarstwie rolnym o zgłaszaniu zdarzenia bezzwłocznie.

Na terenie powiatu nowodworskiego i legionowskiego, najbliższa Placówka Terenowa KRUS, do której należy zgłosić ewentualny wypadek,  znajduje się w Nowym Dworze Maz. przy ul. Okrzei 3, tel: 22 775 26 26, e-mail: nowydwormazowiecki@krus.gov.pl.

==========================================================================