Podatki od środków transportowych

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Jeśli posiadasz środki transportowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony musisz płacić podatek od środków transportowych.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
 • autobusy.

Ważne! Podstawą opodatkowania jest liczba posiadanych środków transportowych.

Podatnikami podatku są:

 • osoby fizyczne i osoby prawne – właściciele środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej – jeśli mają zarejestrowany środek transportowy,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych w Polsce, powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 • środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Polski,
 • środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
 • środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:

 • wyrejestrowano środek transportowy,
 • wydano decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • upłynął czas, na jaki powierzono pojazd.

Wymagane dokumenty:

W terminie do dnia 15 lutego należy składać właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu DT-1, DT-1/A według ustalonego wzoru. Do pobrania:

 1. DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych.
 2. DT-1a – Załącznik do deklaracji DT-1.

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu (nabycie pojazdu) należy zgłosić powstanie obowiązek podatkowy. Należy złożyć wykaz środków transportowych na druku DT-1, DT-1/A oraz załączyć następujące dokumenty:

 1. Umowę kupna – sprzedaży.
 2. Dowód rejestracyjny – do okazania.

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu (sprzedaż  pojazdu) należy zgłosić wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Należy złożyć wykaz środków transportowych na druku DT-1 , DT-1/A oraz załączyć następujące dokumenty:

 1. Umowę kupna – sprzedaży.

Stawki podatkowe

Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych Uchwała nr XXVIII/250/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu w sprawie stawek podatków od środków transportowych.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym – parter, pokój nr 7,

tel. (22) 785 21 45, nr wew. 229, 230

 

Terminy płatności podatku od środków transportowych:

Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku
Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.

Wpłat można dokonywać  na konto  Gminy Zakroczym:

MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMIANKACH

NR: 71 8009 1062 0016 4887 2007 0001

 

Podstawa prawna:
1) Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

2) Uchwały nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
3) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 poz. 900 ze zm.)